arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Industridesign: Konstnärliga Horisonter i Design

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 februari

 • Sök jobbet senast

  31 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ämnesbeskrivning

Industridesign som yrkesfält strävar efter att skapa meningsfulla upplevelser och interaktioner med materiella och immateriella objekt, med betydelse för samhälle och miljö.

Industridesign som forskningsämne behandlar därmed kunskapsgenerering som fenomen, i syfte att öka förståelsen för industridesign ur epistemologiska och praktikorienterade perspektiv. 
Forskningsmetoderna och möjligheterna spänner över ett brett fält, vilket möjliggör en förening av vetenskapliga och praktikbaserade angreppssätt för att generera kunskap. 
 
Denna doktorandtjänst i Industridesign erbjuds inom forskningsområdet Konstnärliga Horisonter i Design, med inriktning på följande sammanhang och ramar:

- Undersöka möjligheter inom området industridesignfältet med hänsyn till ämnesområdets gränser som grund för kunskapsproduktion.
- Ompröva gränsen mellan vetenskaplig och konstnärlig forskning i relation till forskningsfrågorna. Att ifrågasätta historiska och nuvarande inställningar till forskning i relation till konstnärliga uttryck.
- Utforska existerande och nya, metoder och processer inom ramen för ett industridesignprojekt, och i relation till fältet som sådant, vilket är den väsentliga komponenten i forskningsarbetet, och definieras som ett öppet resultat i betydelsen kunskapsproduktion.
- Reflektera över möjliga resultat från forskningsprojektets praktikbaserade angreppssätt, och kontextualisera och dokumentera dessa på ett lämpligt sätt.
Arbetsuppgifter 
Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20% av arbetstiden.

Doktoranden kommer att vara en integrerad del av ett litet team av doktorander och lärarkollegiet vid Avdelningen för Industridesign.

Doktorandtjänsten förutsätter en forskningsförfarande som kombinerar analytiska och empiriska studiemoduler med experimentella och praktikbaserade moduler. 

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Industridesign uppfyller den som har:

- minst 30 högskolepoäng med relevans för ämnesområdet, varav minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- ett fördjupningsarbete om minst 20 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- konstnärlig högskolexamen, civilingenjörsexamen, masterexamen eller magisterexamen med relevans för ämnesområdet. 

Övriga krav

- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Inlämning av industridesignportfolio.
- Minst 5 ECTS forskningsmetodik eller motsvarande kurs i Industridesign.
- Förmåga att uttrycka abstrakta och konkreta frågeställningar i skriftlig form.
- Förmåga att arbeta i samverkande och tvärvetenskapliga akademiska miljöer.
- Ett analytiskt och empiriskt forskningssätt i kombination med ett konstnärligt utforskande.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Förmåga att arbete självständigt och att formulera och angripa forskningsfrågor.
- Förmåga till visuell, skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t.ex. yrkeserfarenhet.
Övriga meriter
- Professionell yrkeserfarenhet som praktiserande industridesigner.
- Erfarenhet av industridesignprojekt i mer än ett land.
- Förmåga att hantera och fullfölja komplexa projekt självständigt och effektivt.
- Erfarenhet av designforskning.
- Erfarenhet av praktikbaserade projekt inom en transdisciplinär och kollaborativ akademisk miljö.
- Förmåga att etablera och sköta kontakter och nätverk med forskarpartners inom akademi, industri, eller andra organisationer.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1–7 §§.

Innan du söker tjänsten, vänligen läs igenom studieplanen för forskarutbildningsämnet Industridesign på LTH (https://www.lth.se/fileadmin/phd/files/allm_studieplaner/Industridesign_sv.pdf). Observera att det specifika forskarutbildningsprojektet genomförs på vetenskaplig grund.

För mer information om ansökningsförfarandet: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:565811/?lang=se

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till