arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Humanistiska studier med inriktning mot svenska språket

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 september

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 200 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Vi strävar efter en mångfald av bakgrunder och kompetenser som berikar verksamheten. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning


Vid Karlstads universitet samverkar ämnena Svenska språket och Litteraturvetenskap inom svensklärarutbildningen för både grundlärare och ämneslärare.

Inom båda dessa ämnen bedrivs en omfattande utbildning på grundläggande nivå och avancerad nivå. Här finns fristående kurser med språk- och litteraturvetenskaplig inriktning, men ämnena är dessutom i hög grad involverade i lärarutbildningen från förskola till gymnasium. Ämnet Svenska språket ämnar nu rekrytera en doktorand för att stödja den språkdidaktiska kompetensen, särskilt med relevans för ämneslärarutbildningen i svenska. Doktoranden antas i ämnet Humanistiska studier med inriktning mot svenska språket vid Örebro universitet, men anställs och har sin huvudsakliga verksamhet vid Institutionen för språk, litteratur och interkultur vid Karlstads universitet. Som doktorand kommer du också att ha möjlighet att vara delaktig i forskargruppen Centrum för språk- och litteraturdidaktisk forskning (CSL) vid Karlstads universitet.

Anställningen


Doktorandanställningen omfattar fyra års heltidsstudier och avslutas med en doktorsexamen. Doktoranden anställs vid Karlstads universitet, men genomför sin forskarutbildning vid Örebro universitet. Den sökande förväntas ha Karlstads universitet som sin arbetsplats och aktivt bidra till forskningsmiljön på ämnet och inom CSL, och genom att på olika sätt bidra i ämnets inre arbete samt delta i undervisning och administration. Den sökande förväntas också delta aktivt i forskningsmiljön inom humanistiska studier vid Örebro universitet.

Behörighet


För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs att den sökande har grundläggande behörighet och särskild behörighet samt bedöms ha sådan förmåga som i övrigt behövs för att tillgodogöra sig utbildningen. De fullständiga behörighetskraven finns i antagningsordningen samt i bilaga 2 till den allmänna studieplanen i ämnet.

Grundläggande behörighet


Grundläggande behörighet har den som:

- har avlagt examen på avancerad nivå, eller
- har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (fyra år), varav minst 60 högskolepoäng (ett år) på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven ovan ska vara behörig. Universitetet får för en enskild sökande medge undantag från behörighetskraven, om det finns särskilda skäl.

Särskild behörighet


Särskild behörighet för att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ämnet har den som i sin högskoleutbildning har godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng inklusive ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng i svenska språket. Särskild behörighet har även den som har examen från lärarutbildning med godkänt betyg på kurser om minst 90 högskolepoäng som avser skolämnet svenska, inklusive självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng med inriktning svenska språket. Särskild behörighet har vidare den som inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Övergångsregler: Även den som har en utbildning eller examen från grundläggande högskoleutbildning som motsvarar behörighetskraven enligt föregående stycke ska vara behörig.

Antagning


Antagning sker i forskarutbildningsämnet humanistiska studier med inriktning svenska språket vid Örebro universitet (länk till allmän studieplan: https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/allman-studieplan-humanistiska-studier-beslut-2020-03-04.pdf">https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/allman-studieplan-humanistiska-studier-beslut-2020-03-04.pdf).

Urval bland behöriga sökanden ska göras med hänsyn till sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen bedöms utifrån sökandes utbildning och annan tidigare verksamhet samt de uppsatser och andra självständiga arbeten av vetenskaplig karaktär som sökanden gett in, samt utifrån projektbeskrivningen avseende det planerade avhandlingsprojektet. Mer detaljerade uppgifter om bedömning och urval finns i bilaga 2 till den allmänna studieplanen (https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/allman-studieplan-humanistiska-studier-beslut-2020-03-04.pdf">https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/allmanna-studieplaner/allman-studieplan-humanistiska-studier-beslut-2020-03-04.pdf).

För den aktuella anställningen är det ett krav att den sökandes planerade avhandlingsprojekt har en inriktning som är av relevans som forskningsöverbyggnad för ämneslärarutbildningen i svenska, särskilt avseende språkdelen av svenskämnet. Det är också meriterande att ha egen lärarutbildning och erfarenhet från undervisning inom ungdomsskolan.

Vid likvärdiga meriter efter sammanvägning ges företräde till sökande från underrepresenterat kön. Med underrepresenterat kön avses här att andelen kvinnliga eller manliga doktorander inom ämnet understiger 40 procent.

Villkor


Anställningen som doktorand omfattar fyra års heltidsstudier, alternativt 5 års studier om 80% och 20% undervisning eller annan institutionstjänstgöring. Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. Anställningen har tillträde 2021-01-01 eller enligt överenskommelse.

Antagning sker i forskarutbildningsämnet humanistiska studier med inriktning svenska språket vid Örebro universitet, vilket innebär att dina personuppgifter kommer att överföras till Örebro universitet.

Ansökan görs senast 2020-10-25 via universitetets rekryteringsverktyg som du når nedan.

Ansökan ska innehålla följande:


Blanketten https://www.oru.se/globalassets/oru-sv/jobba-hos-oss/anmalningsblankett-utbildning-pa-forskarniva.pdf
Meritförteckning med kopior av betyg, examensbevis, etc.
Uppsatser (examensarbete) och andra självständiga skriftliga arbeten av vetenskaplig karaktär som åberopas
Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sina forskningsintressen
En projektbeskrivning om 5–10 sidor avseende planerat avhandlingsprojekt
Övriga handlingar som sökanden önskar åberopa
Referenser

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2021-01-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning