arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i hälsovetenskap, barn som anhöriga i skolan

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  24 januari

 • Sök jobbet senast

  15 mars

Om jobbet

Inom institutionen för hälso- och vårdvetenskap erbjuder vi en dynamiskt utvecklande forskningsmiljö och attraktiva utbildningar med drygt 125 medarbetare inom sjuksköterskeprogrammet, specialistsjuksköterskeinriktningar, fristående kurser och masterprogram inom hälsovetenskap samt forskarutbildning i hälsovetenskap och vårdvetenskap. För närvarande har vi 45 doktorander vid institutionen.

 

Ämnesområde för befattningen: Hälsovetenskap


Placeringsort tillsvidare: Kalmar

Anställningsform: Anställning som doktorand med slutmål doktorsexamen är tidsbegränsad enl HF kap 5 §7. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar utbildning på forskarnivå på heltid under fyra år.

 

 

Arbetsbeskrivning


Det aktuella projektet drivs som ett av flera projekt inom forskargruppen ”informal carer, care and caring” vid Linnéuniversitetet, en forskningsgren till Nationellt kompetenscentrum anhöriga. Gruppen erbjuder en aktiv forskningsmiljö med doktorander, forskare och praktiker. Syftet med projektet är att stärka och utbilda skolsköterskor i att identifiera elever (i åldern 7-17 år) som upplever psykisk ohälsa på grund av sin roll som ”Barn som anhöriga”. Projektet ska bidra till att öka medvetenheten om Barn som anhöriga och ge verktyg för skolsköterskor att identifiera, förstå och stödja dessa barn och främja deras psykiska hälsa i skolmiljön, i linje med hälso- och sjukvårdslagen. Det är barn vars förälder eller annan närstående lider av allvarliga hälsoproblem (psykisk störning eller funktionsnedsättning, allvarlig fysisk sjukdom eller skada, missbruk) eller som oväntat har avlidit. Projektet består av de fyra arbetspaketen: 1/ utveckla en teoretisk och konceptuell modell för att stödja Barn som anhöriga, 2/ designa, implementera och utvärdera en utbildningsintervention till skolsköterskor, 3/ i forskningsprojektet ta tillvara användare- och intressentengagemang genom Blandade Lärande Nätverk och en internationell rådgivningsgrupp och 4/ bidra till ökad medvetenhet i samhället och social påverkan.

 

Projektet avser en angelägen och komplex samhällsutmaning. Att vara Barn som anhöriga utgör en riskfaktor för psykisk hälsa och välbefinnande, där hälften (50%) av barnen upplever vårdrelaterad stress och mer än var tredje (40%) psykiska problem. Dessa situationer leder ofta till ojämlikheter i hälsa under livsloppet och olika former av socialt utanförskap. Participatorisk  design kommer att tillämpas, där olika discipliner och samverkanspartners ingår. För datainsamling kommer såväl kvalitativa som kvantitativa metoder att användas. Avhandlingen genomförs inom ramen för projektet. I arbetsuppgifterna ingår forskarutbildning fram till doktorsexamen motsvarande fyra års heltidsstudier. För mer information om projektet se www.anhoriga.se/projekt

 

Högskoleförordningen anger att den som är anställd som doktorand främst skall ägna sig åt sin egen utbildning. En anställd får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning, forskning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer än 20 % av full arbetstid. En anställning som doktorand skall avse arbete på heltid. Om en doktorand begär det, får anställningen avse arbete på deltid, dock lägst 50% av heltid. Märk att doktorand anställd på 50 % inte kan ägna sig åt annat än sin egen utbildning inom ramen för anställningen. En del av denna anställning kommer att ske genom verksamhet vid Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

 

Behörighetskrav


Grundläggande behörighet har den som
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
 

Särskild behörighet


För särskild behörighet att antas till utbildning på forskarnivå erfordras:
 • Excellent förmåga att kommunicera i tal och skrift på svenska och engelska
 

Utöver grundläggande och särskild behörighet är följande dokumenterad erfarenhet eller utbildning särskilt meriterande:
 • Praktisk kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn som anhöriga
 • God kunskap och erfarenhet av barn som anhörigas miljö i skolan och hemma
 • Praktisk kunskap och erfarenhet av samverkan med nyckelaktörerna för stöd och empowerment av barn som anhöriga
 • Erfarenhet av att ha arbetat inom elevhälsa
 • Tidigare erfarenhet av att arbeta med civilsamhällets organisationer
Särskild vikt läggs vid bedömning av kvaliteten på uppsats från magister alternativt masternivå.

 

Övriga bedömningsgrunder

 • God förmåga att framgångsrikt genomföra en forskarutbildning i ämnet.
 • Erfarenhet av utvecklings- eller forskningsarbete inom ett område som är av betydelse för forskningsprojektet är meriterande.
 

Bedömnings- och urvalskriterier
 • Urval av sökande görs med hänsyn till de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen på forskarnivå. Mer information om bedömnings- och urvalskriterier finns att läsa i Allmänna studieplan för utbildning på forskarnivå i hälsovetenskap, se https://lnu.se/forskning/forskarutbildning/halsovetenskap/
 

 

Välkommen med din ansökan enligt instruktion nedan senast: 2023-03-15

 

Sökande uppmanas att till ansökan bilägga CV, personligt brev, ett exemplar av en relevant uppsats, betyg och intyg samt andra relevanta dokument. Som sökanden behöver du inte bifoga ett förslag till avhandlingsplan inom aktuellt forskningsområde, då det är inom ett befintligt projekt. Ansökan och övriga handlingar ska märkas med anställningens diarienummer. Alla handlingar som åberopas ska vara inkomna till universitetet senast kl. 24.00 sista ansökningsdagen.

 

Linnéuniversitetet har ambitionen att tillvarata de kvaliteter som en jämn könsfördelning och mångfald tillför organisationen. Registrera din ansökan via knappen "Ansök" längst ned i annonsen. Vi undanber oss telefonsamtal från försäljare av jobbannonser.

 

För ytterligare information kontakta:


Prefekt Per Enarsson, per.enarsson@lnu.se 0480- 44 60 63

Vetenskaplig ledare: Elizabeth Hanson, elizabeth.hanson@lnu.se 070 361 48 46

HR-partner: Madeleine Sjöstedt, madeleine.sjostedt@lnu.se  0480- 446 078

Fackliga företrädare nås via universitetets växel 0772-28 80 00

Lön

Lön enligt doktorandtrappan

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat