arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Hållfasthetslära med inriktning på modellering av tennwhiskers

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  27 april

 • Sök jobbet senast

  5 juni

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Ämnesbeskrivning

Ämnet hållfasthetslära behandlar metoder och principer för att kunna bestämma deformationer, spänningar och kollapsfenomen i deformerbara kroppar.

Hållfasthetslära är ett basämne inom maskinteknik och av grundläggande betydelse för närstående discipliner. De problem och frågeställningar som behandlas inom hållfasthetslära har tydlig relevans för industriella tillämpningar.

Forskning i ämnet är speciellt inriktad mot: konstitutiv mekanik, numeriska metoder, mikrostrukturmekanik, strukturoptimering, brottmekanik, stabilitetsanalys och experimentella metoder.

Arbetsuppgifter

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock maximalt 20% av arbetstiden.

Anställningen ingår i ett forskningsprojekt som är finansierat av Vetenskapsrådet och som syftar till att identifiera mekanismer som styr tillväxten av trådliknande utväxter (tennwhiskers) som spontant kan börja växa ut ur tennytan. Detta projekt syftar till att etablera modelleringsteknik för att simulera tillväxt av whiskers. Konstitutiva ekvationer kommer att etableras för fenomenet och en numerisk lösningsmetodik baserad på finita elementmetoden kommer vidareutvecklas. Det föreslagna projektet kommer att ge en beskrivning för tillväxten av whiskers.  Identifiering av väsentliga parametrar som styr detta fenomenen kommer vara en naturlig del av projektet. Projektet kommer i huvudsak att fokusera på numerisk modellering och simulering baserad på finita element, exempelvis fasfältsmodellering. För detta kommer doktoranden att behöva implementera egna numeriska beräkningsverktyg. Experimentella undersökningar kommer också ingå i arbetet.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Hållfasthetslära uppfyller den som har

- minst 90 högskolepoäng inom ämnesområdet, varav minst 45 högskolepoäng på avancerad nivå samt ett fördjupningsarbete om minst 30 högskolepoäng på avancerad nivå inom ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom maskinteknik, teknisk fysik, teknisk matematik, eller väg och vattenbyggnad.

Övriga krav


- Mycket goda kunskaper krävs i engelska, både i tal och i skrift.
- Mycket goda kunskaper inom avancerad materialmodellering.
- Mycket goda kunskaper kring finita elementmetoden (FEM), inte bara begränsad till användning av kommersiell FEM-programvara.
- Goda kunskaper inom hållfasthetslära, materialvetenskap och fysik.
- Goda kunskaper inom programmering.

Bedömningsgrunder

Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet. Dessa kan visas genom bilagda handlingar och en eventuell intervju.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem. Bedömningen kan exempelvis ske utifrån examensarbetet och en diskussion kring detta vid en eventuell intervju. 
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet
Övriga meriter

- Intresse för, och kunskaper inom, matematisk modellering och numeriska beräkningar.
- Erfarenhet av Linuxbaserade operativsystem samt av programmering i Fortran, Matlab och Python.
- Goda kunskaper i svenska, både i tal och i skrift.
- Erfarenhet av experimentella metoder för karakterisering av metalliska material.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor

Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla ett personligt brev med en motivering av varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar din erfarenhet, dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan skall även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande, en kopia av examensarbete eller motsvarande alternativt en sammanfattning i det fall arbetet inte är avslutat, minst två referenser med kontaktuppgifter samt övriga handlingar som du önskar åberopa (kopior av betyg, rekommendationsbrev etc.). Du ombeds även att svara på urvalsfrågorna. 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 1 augusti 2021 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning