arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i geologi

 • Yrkesroll

  Geokemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  15 maj

Om jobbet

Vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2021-05-15.

Projektbeskrivning

Detta doktorandprojekt kommer att undersöka sambandet mellan hydrotermal omvandling och malmbildning i Bergslagens malmdistrikt, Sverige, med specifikt fokus på kritiska metaller såsom kobolt, gallium, germanium, indium, volfram och sällsynta jordartsmetaller. Projektet kommer att testa hypotesen att källan till metallerna som anrikats i malmfyndigheterna är de regionalt omfattande kemiska omvandlingszoner som förekommer i distriktet.

Projektet kommer att innefatta fältarbete i Bergslagen och använda litogeokemi, tunnslipsmikroskopi och isotopmetoder. Projektet syftar till att kvantifiera metallurlakningen från vulkanisk-sedimentär stratigrafi i Bergslagen genom hydrotermal omvandling och identifiera de hydrotermala förhållanden som orsakade metallernas mobilitet. 

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. 

Den akademiska områdesnämnden kan tillåta undantag från de allmänna behörighetskraven för en enskild sökande under särskilda omständigheter.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom geologi innebär att den sökande på grundnivå måste ha godkända resultat på följande kurser:
 • Minst 90 poäng i geovetenskap
 • Minst 30 hp i matematik, fysik, kemi och / eller biologi beroende på valt ämnesområde i geologi
 • Dessutom minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive 30 hp självständigt arbete inom geovetenskap
Särskild behörighet kan även uppfyllas av den som i annan ordning, inom eller utom landet, förvärvat motsvarande kunskaper.

För vissa specialiseringar inom geologisk utbildning på forskarnivå kan studenter som har genomgått sin huvudnivåutbildning i relaterade vetenskapliga ämnen som fysik, kemi, matematik eller biologi också accepteras.

Behörighetskraven måste vara uppfyllda för att kunna antas som doktorand till forskarutbildningen och för att erhålla en doktorandanställning.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är den sökandes dokumenterade akademiska förmåga, erfarenhet av litogeokemiska data och massförändringsberäkningar för att undersöka hydrotermiska omvandlings- och mineraliseringsprocesser.

Utöver detta även skriftliga och muntliga kunskaper i engelska, förmåga till analytiskt tänkande, samarbetsförmåga, kreativitet, initiativrikedom och självständighet. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, lämpligheten av tidigare erfarenheter till projektet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Se fullständig annons för antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet.

Anställningsvillkor

Som doktorand får endast den anställas som antas eller redan är antagen till utbildning på forskarnivå vid en högskola.

En ny anställning som doktorand gäller för högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Den sammanlagda anställningstiden får dock inte vara längre än vad som motsvarar fyra års utbildning på forskarnivå på heltid. 

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt sin egen utbildning på forskarnivå men får arbeta högst 20 % med utbildning, forskning och administration. 

Observera att beslut om antagning inte kan överklagas.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

För mer information, vänligen kontakta Dr Iain Pitcairn, iain.pitcairn@geo.su.se.

Fackliga företrädare

Se fullständig annons.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag. Se vilken information som efterfrågas i den fullständiga annonsen på universitets webbsida.

Anvisningar för sökande finns på webbsidan: att söka en anställning.

Obs! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida www.su.se/jobb, under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Geokemist

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat