arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Fysikalisk Kemi

 • Yrkesroll

  Kemist

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  23 mars

 • Sök jobbet senast

  23 april

Om jobbet

vid Institutionen för material- och miljökemi Sista ansökningsdag: 2021-04-23.

Projekttitel: Utveckling av hög kapacitet 3D elektrondiffraktion och dess tillämpning för fas- och strukturanalys av farmaceutiska substansen och metallorganiska ramverk (MOF)

Handledare (PI): Prof. Xiaodong Zou (huvudhandledare); Dr. Yi Luo (biträdande handledare) och Dr. Stefan Norberg (AstraZeneca, biträdande handledare).

Elektrondiffraktion för strukturanalys har vuxit avsevärt de senaste åren och listades i Science-tidningen som ett av de viktigaste vetenskapliga genombrotten för 2018. Den så kallade "3D" elektron diffraktion (3D ED) är en ny metod för atomstruktur bestämning av oorganiska och organiska föreningar och makromolekyler när deras kristaller är mindre än några hundra nanometer. I många fall är dessa föreningar med högt kommersiellt värde och med medicinska tillämpningar, men endast tillgängliga som nanokristaller eller visar fas/polymorfa övergångar under kristalltillväxt. 

Syftet med doktorandprojektet är att etablera automatiseringsstrategier och utveckla programvara för högkapacitetsdatainsamling med seriell (rotation) elektrondiffraktion (SerialED/RED); upprätta högkapacitetsprotokoll för databehandling; tillämpa maskininlärning och klusteralgoritmer för fasanalys och strukturbestämning av farmaceutiska föreningar; utveckla MOF "crystal sponge" för strukturanalys av naturliga produkter och molekyler med väldigt liten (nano-/pikogram) kvantitet.

Läs mer i den fullständiga annonsen.

Behörighetskrav

Grundläggande behörighet har den som avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng (hp), varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

För särskild behörighet gäller enligt den allmänna studieplanen för utbildning på forskarnivå inom ämnet kemi, materialvetenskap, kemiteknik eller ett relaterat ämne. Du hittar den allmänna studieplanen på Institutionens webbsida för doktorandstudier.

Behörigheten ska vara uppfylld senast sista ansökningsdag.

Särskilda behörighetskriterier

Sökande måste uppfylla behörighetskraven för en ESR enligt Horizon 2020 ITN-programmet vid rekryteringsdagen. Vederbörande ska vara berättigad till ESR genom att uppfylla följande kriterier:
 • ha mindre än 4 års forskningserfarenhet efter examen på grundutbildning/ magisterexamen. Med detta avses kumulativ forskningserfarenhet och inkluderar inte lednings- / industriell eller annan arbetslivserfarenhet;
 • inte inneha en doktorsexamen. Doktorander med under 4 års erfarenhet samt före slutförandet kan ansöka; samt
 • inte ha bott eller utfört sin huvudsakliga verksamhet (arbete, studier etc.) i Sverige i mer än 12 månader (kumulativt) under de tre senaste åren omedelbart före rekrytering (menad som den första dagen för anställning av forskaren. Obligatorisk nationell tjänst och kortare vistelser som helgdagar beaktas inte.

Urval

Urval bland de sökande görs med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Kriterier som används för att bedöma denna förmåga är: den sökandes dokumenterade ämneskunskaper med relevans för forskningsområdet, förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på såväl svenska som engelska, förmåga till analytiskt tänkande, kreativitet, egen initiativrikedom och självständighet samt samarbetsförmåga. Som underlag för bedömningen används tidigare studier och betyg, kvalitet på det självständiga arbetet, referenser, relevant erfarenhet, intervjuer samt den sökandes skriftliga motivering för ansökan.

Antagningsordning för utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet finns på: www.su.se/styrdokument/utbildning.

Anställningsvillkor

Se den fullständiga annonsen.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Se den fullständiga annonsen.

Fackliga företrädare

Se den fullständiga annonsen.

Ansökan

Du söker doktorandplatsen via Stockholms universitets rekryteringssystem. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på www.su.se/jobb under Doktorandplatser.

Välkommen med din ansökan! 

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Kemist

Lön

Individuell lönesättning tillämpas

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat