arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Ekonomisk historia inom Forskarskolan för medicinsk humaniora

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  20 september

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Det yttersta målet är att bedriva utbildning och forskning av högsta kvalitet och relevans för att göra långsiktig skillnad i samhället. Vår viktigaste tillgång är alla de individer som med sin nyfikenhet och sitt engagemang gör Uppsala universitet till en av landets mest spännande arbetsplatser. Uppsala universitet har drygt 54 000 studenter, mer än 7 500 anställda och en omsättning på cirka 8 miljarder kronor.

Ekonomisk historia är ett forskningstungt ämne inom samhällsvetenskaplig fakultet.

Institutionen har runt 40 anställda, varav ca 15 doktorander. Forskarutbildningen bedrivs delvis i nationell samverkan med ekonomisk-historiska institutioner och avdelningar vid andra lärosäten. Forskningen har stark internationell prägel och är till övervägande del externfinansierad.

https://uu.se/om-uu/jobba-hos-oss/

Projekt

Framtidens laboratorier? Komplexa byggnader, flexibla organisationer och forskning och undervisning inom livsvetenskaperna. Medan biomedicinsk forskning och undervisning i laboratoriemiljö är ständigt stadd i förändring, måste de huseras i kapitalkrävande byggnadskomplex. Under 1900-talets senare del utvecklades därför idéer om ”flexibla byggnader” parallellt med nya ideal om ”flexibla organisationer”. Syftet med detta doktorandprojekt är att undersöka den historiska utvecklingen av hur biomedicinsk forskning och undervisning bedrivits samt hur den fysiska miljön där den bedrivits konstruerats och anpassats. Fokus för en sådan undersökning utgörs förslagsvis av studier av planeringen och finansieringen bakom, samt anpassningen och användningen av, laboratoriemiljöerna på Biomedicinskt Centrum, Uppsala universitet (1966-). Projektet förutsätter därmed att sökanden har ett intresse för relationen mellan forskning och undervisning inom livsvetenskaper å ena sidan och ekonomiska och fysiska resurser å den andra, liksom ett intresse för att historisera denna dynamiska relation, förslagsvis från ett STS-perspektiv.

Frågor om projektet besvaras av projektledare Daniel Normark mailto:daniel.normark@ekhist.uu.se

Medicinsk humaniora

Denna tjänst är en av fem doktorandtjänster inom Uppsala universitets forskarskola i medicinsk humaniora (https://www.idehist.uu.se/centrum-for-medicinsk-humaniora/). Utifrån olika metodologiska och teoretiska perspektiv behandlas frågeställningar såsom individens erfarenhet av sjukdom, utvecklingen av biomedicinsk forskning, medicinska praktiker och politiska perspektiv på hälso- och sjukvården i nationella och globala kontexter. 

Forskarskolan (https://www.idehist.uu.se/nyheter/?tarContentId=1019894) syftar till att skapa en miljö för gränsöverskridande forskning kopplad till centrala samhällsutmaningar. Sökande till denna tjänst förväntas vara motiverade att ta del av forskarskolans aktiviteter och att tillägna sig ett tvärvetenskapligt arbetssätt.

Arbetsuppgifter

Utbildning på forskarnivå omfattar fyra år på heltid, motsvarande 240 högskolepoäng varav arbetet med doktorsavhandlingen utgör 165 poäng och kurser 75h (obligatoriska och valbara), varav vissa tas vid Ekonomisk-historiska institutionen och andra inom ramen för Centrum för medicinsk humanioras forskarskola. Utbildningen omfattas också av aktiv närvaro vid institutionens och forskarskolans seminarier. 

Kvalifikationskrav

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå i ekonomisk historia krävs grundläggande samt särskild behörighet. Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå (magister- eller masterexamen), d v s fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Särskild behörighet har den som har godkänt resultat på kurser om 90 högskolepoäng i ekonomisk historia, eller den som på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper. 

Sökanden till detta projekt måste kunna läsa svenska obehindrat, och kunna delta i akademiska diskussioner på både svenska och engelska. 

Önskvärt/meriterande i övrigt
Sökanden bör ha ett tvärvetenskapligt forskningsintresse och god kännedom om kvalitativa metoder.

Ansökan

Ansökan bör innehålla

- Registerutdrag alt. kopia på intyg/examensbevis som styrker den grundläggande och särskilda behörigheten
- Rekommendationsbrev, i första hand från dina lärare och/eller handledare inom utbildningen på grund- och/eller avancerad nivå
- CV 
- en beskrivning (högst 2 sidor) av dina forskningsintressen och varför du söker till forskarutbildningen.
- Exemplar av dina självständiga arbeten (uppsatser) som du författat inom ramen för din utbildning såsom C- eller D-uppsats på grundnivå samt/eller masteruppsats(-er) på avancerad nivå eller motsvarande
- Deklaration om språkkunskaper: Uppge om du kan läsa svenskt källmaterial, och om du kan delta i akademiska diskussioner på engelska och svenska
- övriga handlingar som du önskar åberopa

Information om antagningsprocessen

Antagningen till doktorandtjänster bereds av institutionens handledarkollegium och beslutas av prefekten vid Ekonomisk-historiska institutionen. Bedömningen grundas på de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå. Särskild vikt fästs vid kvaliteten på de sökandes självständiga arbeten och projektbeskrivningar.

Bestämmelser för doktorander återfinns i Högskoleförordningen 5 kap §§ 1-7 samt i https://regler.uu.se/?languageId=3.

Om anställningen 
Anställningen är tidsbegränsad, enligt HF 5 kap § 7. Omfattningen är heltid under 4 år, med tillträde i januari 2023. Placeringsort: Uppsala

Upplysningar om anställningen lämnas av: Upplysningar om anställningen lämnas av prefekt Fredrik Sandgren, mailto:fredrik.sandgren@ekhist.uu.se, eller studierektor för forskarutbildningen, Nikolas Glover, mailto:nikolas.glover@ekhist.uu.se

Välkommen med din ansökan senast den 7 oktober 2022, UFV-PA 2022/3197.

Vi undanber oss erbjudanden om rekryterings- och annonseringshjälp.

Ansökan tas emot i Uppsala universitets rekryteringssystem.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: 2023-01-11 Visstidsanställning till