arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ekonomisk historia – Pensionering i historiskt perspektiv

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 mars

 • Sök jobbet senast

  3 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen.

Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är en del av forskningsprojektet Golden years. Understanding the retirement business in pre-modern Europe, c.1250 – c.1800, finansierat av Vetenskapsrådet. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med docent Jaco Zuijderduijn.

Behörighet

 Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avanceradnivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnesutbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd">https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. https://www.lusem.lu.se/study/phd">https://www.lusem.lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå.

Följande beaktas:


- Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats.
- Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö.
- Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete.
- Eftersom forskningen baseras på handskrivet material från medeltiden fram till och med 1700-talet är god läsförståelse av tidigt modern skrift på europeiska språk och kunskap i paleografi en merit.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Relevant utbildningsbakgrund.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.

Vi är intresserade av sökande med ett intresse för medeltida och tidigmodern historia, finansiella institutioner och instrument, familjers livscykler, åldrande och pensionering.

Projekt

Att kunna finansiera tiden efter pension har varit en utmaning genom historien. Eftersom det förr i tiden inte var ovanligt att bli gammal, men åldrandets villkor var problematiska. För att klara sin försörjning som pensionär kunde de äldre välja olika strategier – antingen att investera i en finansiell tillgång och leva av avkastningen eller att ingå ett pensionsavtal eller undantagskontrakt som gav dem rätt till mat och boende resten av livet.

Syftet med doktorandprojektet är att studera kostnaden för olika typer av pensionssystem på lång sikt, c. 1250–1800. Sökanden inbjuds att utveckla en fallstudie hämtad från en europeisk stad med fokus på utveckling av räntor och levnadskostnader. Dessutom kommer hen att undersöka hur samhällen har reagerat på förändringarna i pensionskostnaderna samt studera skiftningar i äldreomsorgens organisering, betydelsen av familj och vänner, stadens regleringar och/eller välgörenhetsorganisationer. Projektet kombinerar således social och ekonomisk historia och bidrar till debatter om hur äldreomsorgen såg ut innan välfärdsstaten.

Vi välkomnar sökande som är villiga att arbeta med fallstudier hämtade från städer i Sverige eller andra länder i Europa. Eftersom projektet kräver arkivforskning bör den sökande vara tränad i att läsa gamla manuskript och arbeta med originalkällmaterial.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100(Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:


- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet, max 3 sidor.
- Curriculum Vitae.
- Betyg och examensbevis.
- Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
- I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 20210823 Visstidsanställning