arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ekonomisk historia - Epidemier ur ett livsförloppsperspektiv

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  29 mars

 • Sök jobbet senast

  3 maj

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomisk-historiska institutionen är forskningsintensiv och sysselsätter ca 100 personer: forskare, lärare, teknisk/administrativ personal och doktorander. Institutionen har en omfattande forskarutbildning och samordnar tre internationella masterprogram. Institutionen har ett väl etablerat renommé för sin breda forskning med tonvikt på långsiktiga processer, och med ekonomisk teori och kvantitativa metoder som viktiga forskningsverktyg. Starka forskningsområden är ekonomisk tillväxt och strukturförändring, innovation, energi och hållbarhet, utvecklingsekonomi, ekonomisk demografi, finanshistoria samt utbildning och arbetsmarknad. Mer information finns på institutionens hemsida www.ekh.lu.se.

Arbetsuppgifter

Den som är anställd som doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning som avses resultera i doktorsexamen.

Arbetet innefattar såväl medverkan i forskningsprojekt som framgångsrikt deltagande i forskarutbildningskurser. I begränsad omfattning kan anställningen innehålla viss undervisning eller annan institutionstjänstgöring på ekonomisk-historiska institutionen. Omfattningen av denna tjänstgöring kan maximalt uppgå till 20 procent av full arbetstid.

Doktorandtjänsten är kopplad till forskningsprojektet Pathogens, Pandemics and the Development of Nordic Societies. Doktoranden ska arbeta i detta projekt tillsammans med övriga projektmedlemmar.

Behörighet

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå, eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

(Högskoleförordningen 7 kap, 39 §)

Särskild behörighet för respektive ämnes utbildning på forskarnivå framgår av de allmänna studieplanerna, se https://www.lusem.lu.se/study/phd">https://www.lusem.lu.se/study/phd.

Övriga krav

Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift, är ett krav.

Bedömningsgrund

Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, se studieprogram för forskarutbildningen i ekonomisk historia. https://www.lusem.lu.se/study/phd">https://www.lusem.lu.se/study/phd

Bedömningen av förmågan enligt första stycket sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå ochavancerad nivå.

Följande beaktas:


- Kvalitet och innehåll i den sökandes tidigare arbete, till exempel Masteruppsats
- Förmåga att aktivt deltaga i institutionens forskningsmiljö
- Bedömd förmåga till självständigt vetenskapligt arbete
- God kunskap i statistik och ekonometriska metoder
- Skicklighet att hantera data och erfarenhet att arbeta med stora individdatabaser
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation
- Relevant utbildningsbakgrund inom t.ex. ekonomisk historia, nationalekonomi, demografi eller statistik
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet

Vi är intresserade av sökande med intresse för livsförloppsperspektiv så väl som kvantitativ analys och att arbeta med stora longitudinella mikrodatabaser.

Projekt

Detta projekt analyserar effekten av villkor i barndomen på kognitiv förmåga, hälsa och välstånd senare i livet. Fokus ligger på exponering för epidemier i relation till sociala och ekonomiska faktorer, samt på interventioner så som allmän hälsovård, vaccination, serumterapi, och antibiotika som syftar till att minska negativa effekter.  I ett livsförloppsperspektiv analyseras kritiska åldrar i vilka exponering för sjukdom och interventioner är särskilt betydelsefullt. Projektet använder sig av longitudinella databaser dels över södra Sverige för de senaste 200 åren, dels för hela landet från år 1968 och framåt. Dessa innehåller information över den socioekonomiska situationen under barndomen, utbildning, yrke, inkomst, sjukhusvistelser och dödsorsak. Därutöver används data över exponering för sjukdom, vaccinationsgrad och investeringar i folkhälsa och sanitet.

Projektet är en del av ett större forskningsprojekt Pathogens, Pandemics and the Development of Nordic Societies, vilket genomförs av en nordisk forskningsgrupp med deltagare från Danmark, Finland, Norge och Sverige. Gruppen undersöker hur olika faktorer inverkar på dynamiken mellan epidemier och pandemier och mänskliga populationer. Doktoranden kommer ges möjlighet till samarbete med andra forskare i denna forskningsgrupp, inklusive att genomföra forskningsvistelser vid de andra nordiska universiteten.

Villkor

Tidsbegränsad anställning på fyra år vid heltidsstudier.

Endast den som är antagen till forskarutbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1993:100(Högskoleförordningen 5 kap).

Ansökningsförfarande

Anställningen som doktorand söks online: http://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning

Ansökan ska skrivas på engelska.

Till ansökan ska bifogas:


- Personligt brev där den sökande kort beskriver sig själv och sitt forskningsintresse samt dess relevans för det aktuella projektet (max tre sidor).
- En avhandlingsplan (max tre sidor).
- CurriculumVitae.
- Betyg och examensbevis.
- Uppsatser/examensarbeten på grundnivå och avancerad nivå.
- I förekommande fall dokumenterade språkkunskaper relevanta för utbildningen på forskarnivå.
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa.

Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två lärare och/eller forskare, men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i samband med ansökningen.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2021-08-23 Visstidsanställning