arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ekologi

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, Tills vidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  1 november

 • Sök jobbet senast

  15 december

Om jobbet

Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap (Umeå universitet) söker en doktorand för studier av boreala skogars ekologi.

Anställningen beräknas börja våren 2023 eller enligt överenskommelse och sista ansökningsdag är 15 december, 2022. Välkommen med din ansökan!

Projektbeskrivning

Som lager av cirka en tredjedel av det globala markbundna kolet spelar boreala skogar spelar en avgörande roll för det globala klimatet. Eftersom klimatförändringarna är särskilt snabba över högre breddgrader, har klimatförändringarnas effekter på detta lagrade kol blivit ett ämne av intensivt forskningsintresse. Trots detta har boreala skogar till stor del ignorerats i globala politiska ansträngningar för att mildra klimatförändringar och främja hållbar markförvaltning.

Historiskt sett har kollagringen av skandinavisk boreal skog formats på kort sikt av periodiska skogsbränder, och klimatförändringarna tenderar öka frekvensen av skogsbränder. Den dominerande störningsfaktorn idag är storskalig skogsskötsel som en del av skogsnäringen. Debatter om skogsbrukets klimatpåverkan bygger ofta på idéer om den tidsmässiga utvecklingen av kolupptag och lagring över tid. Vi hävdar att nyckeldata saknas i dessa debatter för att belysa relationerna mellan viktiga ekosystemtjänster och hur dessa relationer förändras över en skogsrotation. Att förstå den omedelbara påverkan och mönstret för återhämtning från störningar – och särskilt nu effekterna av kalhygge i modernt skogsbruk – är nyckeln till att projicera framtida förändringar i boreala skogslandskap, men är fortfarande dåligt förstådd.

För att komma till rätta med denna klyfta söker vi en doktorand för att mäta hela ekosystemets kolflöden längs två kontrasterande skogsåldersgradienter i norra Sverige – en återhämtningsgradient för skogsbränder (som sträcker sig över 3 och 370 år sedan skogsbranden) och en rotationsskogsbruksgradient (som spänner över hela spektrat av en typisk 100-årig rotationsperiod). Tjänsten är en del av ett större projekt (fem forskare, en postdoc, en doktorand vid Sveriges lantbruksuniversitet och Umeå universitet) som använder gradienterna för att bedöma avvägningar i ekosystemtjänster över tid efter störning. Vidare finns det potential att koppla till ytterligare ett doktorandprojekt vid Umeå universitet som gör liknande mätningar i svenska gamla boreala skogar.

Doktorandprojektet kommer att mäta alla viktiga kolflöden på ett repeterbart och standardiserat sätt under flera år. Konkret kommer arbetet att behandla följande frågor:

- Hur varierar skogens kolupptag och allokering över tiden efter störning i skandinaviska boreala skogar?
- Finns det några olika mönster i återhämtningen mellan typen av initial störning (brand kontra kalhygge)?
- Vilka ekologiska och klimatfaktorer påverkar återhämtningsmönster efter störning?

Projektet kommer att dra nytta av ett stort team av forskare med utmärkt kompetens inom det breda spektrum av ämnen som omfattas av förslaget (skogsinventering, markvetenskap, mikrometerologi och samhällsekologi) som har utvecklat projektet i nära dialog med nyckelintressenter (Sveaskog och Forest Stewardship Council). Detta kommer att göra det möjligt för oss att leverera det data som behövs för att hjälpa till att lösa samhällsdebatter och vägleda beslut om förvaltning och markanvändning.

Villkor för anställningen

Anställningen syftar till en doktorsexamen och doktorandens huvuduppgift är att ägna sig åt egen forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i ovan beskrivna forskningsprojekt som i forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna kan undervisning och annat institutionsarbete (upp till max 20%) ingå. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år heltid eller upp till fem år vid undervisning deltid. Löneplaceringen sker enligt fastställd lönestege för doktorandanställning.

Kvalifikationer

För att bli antagen till utbildning på forskarnivå krävs det att den sökande har grundläggande behörighet genom avlagd examen på avancerad nivå, eller slutförda kursfordringar om minst 240 högskolepoäng varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller motsvarande utländsk utbildning, eller motsvarande kvalifikationer. För att uppfylla kravet på särskild behörighet att antas till forskarutbildning i ekologi krävs att den sökande har godkända kurser inom ett för ekologi relevant grundläggande högskoleutbildningsämne om minst 120 högskolepoäng. Minst en kurs på avancerad nivå i ett ämne som är centralt för den forskarstuderandes planerade inriktning skall ingå liksom ett självständigt arbete (examensarbete) med relevant inriktning om minst 15 högskolepoäng. Rekryteringen sker inom de villkor som regleras i Högskoleförordningen kapitel 5 och 7. Behörighetskraven ska ha uppnåtts när anställningen tillträdes.

För denna position söker vi en person som är intresserad av skogar, ekosystemekologi eller biogeokemi. Dessutom är följande viktigt: (i) Villighet att resa mycket och spendera långa perioder med fältarbete; (ii) Körkort eller möjlighet att ta körkort före maj 2023.

Det är starkt meriterande med erfarenhet av fältarbete på avlägsna platser och erfarenhet av fältarbete med skogsinventering samt kvantitativa analyser (statistik, modellering, fjärranalys, GIS).

Så här ansöker du

Ansökan sker via vårt rekryteringssystem Varbi och ska bestå av följande handlingar skrivna på engelska (företrädesvis) eller svenska:

- Kortfattad beskrivning (max 2 sidor) av varför du är intresserad av och lämpad för befattningen
- Curriculum vitae (CV)
- Styrkt kopia på examensbevis
- En lista på dina universitetskurser, med betyg
- Kopior på eventuella publikationer/examensarbete

Handlingar som skickas elektroniskt ska vara i formaten Word eller PDF.

Kontakt

Vid frågor rörande anställningen var vänlig kontakta professor Daniel Metcalfe, daniel.metcalfe@umu.se

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Doktorand

Lön

Fast månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: 2023-04-01 eller enligt överenskommelse Tillsvidareanställning