arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i byggteknik

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juni

 • Sök jobbet senast

  31 juli

Om jobbet

Karlstads universitet präglas av aktiv samverkan med det omgivande samhället i kombination med akademisk excellens. Karlstads universitet har cirka 16 000 studerande och 1 300 anställda. Ett demokratiskt synsätt, jämställdhet och mångfald är grunden för vår verksamhet. Läs mer om att arbeta på Karlstads universitet på https://www.kau.se/jobba-hos-oss">https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Bakgrund

Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap vid Karlstads universitet utlyser, i samarbete med institutionen för byggteknik vid Linnéuniversitetet, en anställning och plats inom forskarutbildningen med avslutning doktorsexamen i Byggteknik. Doktoranden kommer att vara anställd vid Karlstads universitet, med placering vid institutionen för ingenjörs- och kemivetenskaper och ha sin arbetsplats där, men antagen till forskarutbildningen vid Linnéuniversitetet. Examen från doktorandstudierna erhålls därför från Linnéuniversitetet efter fullgjorda studier.
Samhällsbyggandet i allmänhet och bostadsbyggandet i synnerhet står idag inför en avsevärd utmaning då energiförbrukningen i branschen skall reduceras och negativ miljöpåverkan minimeras. En konsekvens av det är att möjligheter med nya byggmaterial behöver utforskas och etablerade konstruktionsmetoder utmanas. Ämnet Byggteknik vid Karlstads universitet arbetar aktivt med frågeställningar kring hållbart byggande inom ramen för grundutbildning så väl som forskning. Det handlar bland annat om att utveckla användningsområden för icke-traditionella byggmaterial eller att vidareutveckla alternativa produktionsmetoder för byggbranschen.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är frågeställningar som rör stabilisering av höga trähus. Idag prefabriceras trähus i allt högre utsträckning och det blir allt vanligare att trähusvolymer byggs inomhus under kontrollerade former med avseende på bland annat klimat för att sedan lyftas på plats och monteras vid byggarbetsplatsen. Denna metod har tidigare använts för byggnader upp till några våningar men flera tillverkare önskar nu konstruera på detta sätt även vid byggnader som är mellan 6 och 10 våningar höga. Din uppgift blir att analysera kraftflödet i sådana volymer med avancerade numeriska beräkningsmodeller som bygger på finita elementmetoden. Du kommer också att medverka vid ett flertal avancerade experiment och analysera resultaten av sådana försök med modern teknik för utvärdering. Du förväntas närvara på plats i Karlstad större delen av den tid du ägnar åt doktorandstudierna, men du kommer också att behöva vara på plats på Linnéuniversitetet i Växjö ett flertal tillfällen under studietiden.
En doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Doktoranden kan också tilldelas uppgifter inom institutionen, såsom undervisning eller något annat arbete vid lärosätet, max 20%.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste du uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).
Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Särskild behörighet att antas till forskarutbildningen i Byggteknik har den som har 90 hp inom Byggteknik eller annat ämne av relevans för doktorandstudierna och som har goda språkkunskaper i engelska.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning.
Bedömningsgrunderna baseras på tidigare avslutade universitetskurser eller examensarbete inom ämnet för doktorandstudierna. Exempel på sådana ämnen kan vara Träkonstruktion, Finita Element Metoden, experimentell mekanik eller strukturmekanik. Vidare baserar sig bedömningsgrunderna på förmåga att formulera sig skriftligt i text på engelska, erfarenhet av medverkan i undervisning och arbetslivserfarenhet inom områden av relevans för studierna. Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Tidsbegränsad anställning på heltid (först ett år som därefter kan förlängas med högst två år i taget).Tillträde enligt överenskommelse.

Ansökan

Ansökan görs i Karlstads universitets webbaserade rekryteringsverktyg.

För att läsa annonsen i sin helhet och söka forskarutbildningsplatsen, klicka nedan eller gå in på https://www.kau.se/jobba-hos-oss">https://www.kau.se/jobba-hos-oss.

Sista ansökningsdag: 200731
.........................................................................................
Doctoral student in Building Technology

The Faculty of Health, Science and Technology at Karlstad University, in collaboration with the Department of Building Technology at Linnaeus University, is advertising a position in the postgraduate programme with the degree title Doctor of Building Technology. The doctoral student will be employed at Karlstad University with a placement at the Department of Engineering and Chemical Sciences and will have their workplace at the department, but be admitted to the postgraduate programme at Linnaeus University. The post-graduate degree will therefore be awarded by Linnaeus University after completed studies.

Eligibility

For admission to doctoral studies applicants must meet the requirements of both general and special eligibility (Higher Education Ordinance, Ch. 7 sect. 35)
Applicants who have a Master's degree of at least 240 higher education credits, including at least 60 credits at Master level, or who have acquired largely equivalent knowledge in some other way in Sweden or abroad, meet the general eligibility requirements.
Special eligibility for admission to doctoral studies in Building technology requires applicants to have 90 credits in Civil Engineering or another subject of relevance to the doctoral studies and good English language skills.

For more information about duties, assessment criteria, terms and how to apply, please read the complete advertisement: https://www.kau.se/index.php/en/work-us/work/vacancies

Last day of application: 200731

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön