arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i biovetenskap

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 mars

 • Sök jobbet senast

  10 april

Om jobbet

Anställningen är inom biovetenskap som vid Högskolan i Skövde definieras som studiet av biologiska strukturer, processer och funktioner på olika nivåer från biomolekyler till levande celler, organsystem, hela organismer, populationer, arter och ekosystem. Området innefattar även studiet av de levande organismernas uppkomst och interaktioner med den miljö de lever i. Vidare inkluderas biologiska tillämpningar inom olika områden som medicin, jordbruk, livsmedelsproduktion och natur- och miljövård.

Befattningen är placerad på avdelningen för biologi och bioinformatik, och du kommer ingå i forskningsgruppen Ekologisk modellering. I forskargruppen finns lång erfarenhet av att med hjälp av matematiska modeller och datorsimuleringar studera hur förändringar i ekologiska system påverkar organismers överlevnad och utbredning för att undersöka hur vi på hållbara sätt kan förvalta jordens biologiska resurser.

Anställningen omfattar i första hand forskning inom teoretisk ekologi, relaterad till det VR-finansierade projektet AdvanCing the Metabolic theory of Ecology (ACME). Den sökande förväntas här kombinera matematisk analys och datorsimuleringar av ekologiska system med experiment för att systematisk utvärdera och utveckla användbarheten av organismers energianvändning (metabolism) som ett verktyg för att studera och förstå ekologiska processer och fenomen på individ-, populations- och ekosystemnivå. Projektet är ett samarbetsprojekt mellan Högskolan i Skövde och Linköpings Universitet, varför sökande bör vara beredd att i återkommande perioder vara verksam vid dessa två orter och resa emellan dem.

Ytterligare arbetsuppgifter kan komma att ingå i befattningen. 

Vi söker dig som har:

 • avlagt examen på avancerad nivå inom området biovetenskap med inriktning mot ekologi, eller av arbetsgivaren bedömt annat relevant ämne, och därmed har fullgjorda kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, inklusive ett självständigt arbete (examensarbete) om minst 30 hp inom ett område relevant för forskningsprojektet, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper
 • så goda kunskaper att uttrycka sig i tal och skrift på engelska att den sökande kan tillgodogöra sig obligatorisk engelskspråkig litteratur, avfatta och vid behov försvara en avhandling på engelska.
Vi kommer också att värdera följande bedömningsgrunder vid anställningen:
 • Graden av sådan skicklighet som är ett krav för anställningen.
 • God förmåga att tillgodogöra sig utbildning på forskarnivå.
 • Kunskap och praktisk erfarenhet av teoretisk ekologi med fokus på populations- och samhällsekologi
 • Goda programmeringskunskaper i R och MatLab (eller motsvarande) och erfarenhet av numerisk analys av populations- och samhällsdynamik med hjälp av dessa verktyg
 • Förmåga att planera och utföra forskningsexperiment och analysera resultaten.
 • Praktisk erfarenhet av ekologiska experiment i fält och/eller på lab.
 • Dokumenterad god samarbetsförmåga.
Vid denna anställning kommer stor vikt att fästas vid kunskap och praktisk erfarenhet av teoretisk ekologi samt goda programmeringskunskaper i R och MatLab inklusive erfarenhet av numerisk analys av populations- och samhällsdynamik med hjälp av dessa verktyg.

Högskolan i Skövde arbetar aktivt med ett förebyggande diskrimineringsarbete för att bibehålla och förbättra en inkluderande arbetsmiljö.

Anställningen är en visstidsanställning fram till och med avlagd doktorsexamen, dock längst 5 år. Tillträde i samband med antagning till forskarstudier företrädesvis 1 maj. Anställningens omfattning är 100 %, varav max 20 % kan vara institutionstjänstgöring och övrig tid forskarstudier. Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande. Endast den som antas eller redan har antagits till en utbildning på forskarnivå får anställas som doktorand.

Sista ansökningsdatum: 23 mars 2020
Diarienummer: Ref nr HS 2020/224

Kontaktuppgifter

Upplysningar om anställningen lämnas av avdelningschef Diana Tilevik och projektledare Tomas Jonsson. Facklig information lämnas av Anders Johansson (Saco-S) eller Sonja Nohlgren (ST). Samtliga personer nås via Högskolans växel 0500-44 80 00. 

Ansökan

Du söker anställningen via vår hemsida, www.his.se/jobb genom att klicka på ”Ansök” längst ned i annonsen. Där finner du även information om hur din ansökan ska utformas. Till din ansökan ska följande dokument bifogas:
 • Personligt brev
 • CV
 • Intyg/betyg och övriga merithandlingar du som sökande vill åberopa
 • Intressebeskrivning där du redogör på engelska för dina forskningsintressen och förväntningar på forskarutbildningen
 • Examensarbete
Kontakta HR-avdelningen på hr-specialister.hr@his.se om du har publikationer som inte kan bifogas elektroniskt direkt i ansökan. Publikationerna ska vara högskolan tillhanda senast en vecka efter sista ansökningsdatum.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Lön utgår enligt lokalt avtal om lönestege för forskarstuderande.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat