arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i arbetsvetenskap med avslutning licentiatexamen

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  28 juni

 • Sök jobbet senast

  4 september

Om jobbet

Sapere Aude – våga vara vis – är vårt motto. Våra studenter och medarbetare utvecklar kunskap och kompetens som berikar individen och världen. Vår akademiska miljö präglas av nyfikenhet, mod och uthållighet, och grunden för vår verksamhet är jämställdhet, mångfald och ett demokratiskt synsätt. Vi finns i en aktiv, naturnära region och är en motor för hållbar utveckling i tät samverkan med det omgivande samhället.
 
Karlstads universitet har ca 1 400 medarbetare och 19 000 studenter fördelade på två inspirerande campusmiljöer i Karlstad och Arvika. Läs mer om oss på: https://www.kau.se/jobba-hos-oss

Beskrivning

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap utlyser en plats inom forskarutbildningen med avslutning licentiatexamen i arbetsvetenskap vid Handelshögskolan, Karlstads universitet.

Arbetsvetenskap är ett tvärvetenskapligt ämne som omfattar många perspektiv på arbete och arbetsliv. Arbetsvetenskapen studerar bland annat människors arbetsvillkor, arbetsorganisationer och ledarskap, samt belyser också arbetsmarknad i både ett nationellt och internationellt perspektiv. Makt- och inflytandefrågor, arbetsmarknadsrelationer, segregationsmönster på arbetsplatser och på arbetsmarknaden, arbetsmiljö, relationen mellan arbete och övrigt liv, arbete och teknik är exempel på områden som studeras. Arbetsvetenskap utgörs av ett femtontal personer varav två professorer, två docenter, fyra lektorer, en adjunkt och ett femtal doktorander.

Anställningens mål är att licentianden skall utveckla sådana kunskaper och färdigheter som fordras för att självständigt kunna bedriva forskning inom arbetsvetenskap samt bidra till kunskapsutvecklingen ämnet inom genom framställandet av en vetenskaplig licentiatuppsats inom området arbetsvetenskap. Licentiatanställning i arbetsvetenskap syftar också till att doktoranden utvecklar förmåga att omsätta uppnådda vetenskapliga färdigheter och kunskaper i fortsatt forskningsarbete eller i annat kvalificerat yrkesarbete. Anställningen är knuten till forskningsprojektet Det nya normala? En studie om funktionshinder och möjliggörare, distansarbete och inkluderande arbetsmiljö med utgångspunkt i coronapandemin.

Arbetsuppgifter

Huvudsakliga arbetsuppgifter är att medverka i forskningsprojektet Det nya normala? som ska undersöka hur personer med funktionsnedsättning upplevt/upplever hur det är att arbeta hemifrån. I forskningen kommer vi att använda oss av olika former av kvalitativa metoder för datainsamling. Huvudsakliga arbetsuppgifter blir att medverka aktivt i datainsamling och analysarbete, samt skrivande av vetenskapliga artiklar vilket också utgör en väsentlig del av ett eget licentiatarbete. Inläsning av aktuell forskning och relevanta teorier utgör också en central del. Forskningsarbetet kommer att ske i nära samarbete med avdelningen för Arbetsvetenskap vid Högskolan Dalarna.

En doktorand ska främst ägna sig åt egen forskarutbildning. Forskarutbildningen består av 120 hp, inklusive uppsatsen vid licentiatexamen. En doktorand arbetar självständigt och är beredd att på olika sätt bidra i ämnets och institutionens arbete. Doktorandens institutionstjänstgöring om 20 % kan innebära både undervisning och administrativt arbete.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten är doktoranden aktiv i arbetet och gemenskapen vid ämnet och institutionen.

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande uppfylla både grundläggande och särskilda behörighetskrav (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35).

Grundläggande behörighet har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller som på annat sätt inom eller utom landet har förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen, Kap. 7, § 39).

Särskild behörighet att antas till forskarutbildning i arbetsvetenskap har den som avlagt magisterexamen och skrivit en kandidat- magister- eller masteruppsats med inriktning mot arbetslivsfrågor.

Antagning och bedömningsgrunder

För att bli antagen till forskarutbildningen måste den sökande bedömas ha förmåga att tillgodogöra sig utbildningen (Högskoleförordningen, Kap 7, § 35). Antagning sker efter individuell prövning. Bedömningsgrunderna baseras på;

Särskilt bedöms den sökandes studieresultat från tidigare utbildning, kvaliteten hos de självständiga, skriftliga arbetena som ingått i utbildningen, språkfärdighet samt den sökandes avsikt att närvara och delta i forskningsmiljön. Då anställningen kommer att förläggas till ett forskningsprojekt rörande distansarbete och inkludering i arbetslivet inom kommunal verksamhet är självständiga arbeten med fokus på just dessa område meriterande.

Stor vikt fästs vid personliga egenskaper som god samarbetsförmåga, gott omdöme, ansvarstagande, engagemang för verksamheten och ett positivt förhållningssätt till kollegor och studenter.

På grund av ämnets karaktär och det aktuella forskningsprojektets ansats är det av särskild vikt att den sökande kan tala och skriva flytande svenska och engelska språkkunskaper är av stor vikt.

Villkor

Efter antagning till utbildning på forskarnivå kommer en anställning som doktorand att erbjudas (Högskoleförordningen, Kap 5, § 3). Anställningen omfattar två års heltidsstudier, alternativt 2,5  års studier om 80% och 20% institutionstjänstgöring. Anställningen är tidsbegränsad på först ett år och kan därefter förlängas med resterande tid med tillträde enligt överenskommelse.

Lönen för doktorandanställningen följer den av Karlstads universitet fastställda lönestegen för doktorander. 

För mer information och fullständig annons se, kau.se/jobb

Sista ansökningsdag: 2022-09-04 

Ange referensnummer: REK 2022/185

Välkommen med din ansökan!

Karlstads universitet har gjort medieval för denna rekrytering och vi undanber oss därför kontakter med annonsförsäljare och säljare av rekryteringstjänster.

HR Excellence in Research

Karlstads universitet mottog i september 2020 utmärkelsen HR Excellence in Research. Utmärkelsen ges till arbetsgivare som har en stimulerande arbetsmiljö och goda villkor för forskare och kontinuerligt arbetar för att utveckla dessa. Utmärkelsen visar lärosätets engagemang för rättvis och transparent rekrytering samt gynnsam professionell utveckling för forskare. Läs mer på https://www.kau.se/jobba-hos-oss/karlstads-universitet-som-arbetsgivare/human-resources-strategi-forskare-hrs4r

Lön

Enligt lokalt avtal

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100 %. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till