arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i Arbetsintegrerat Lärande

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 675 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker nu en doktorand i Arbetsintegrerat lärande med inriktning mot interaktiva digitala lösningar i hemvård
Vill du vara med att utveckla ett nytt forskarutbildningsämne?
Högskolan Väst i Sverige är först ut i världen med forskarutbildning i Arbetsintegrerat Lärande!

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet ”Interaktiva digitala lösningar i hemvård”
Det aktuella doktorandprojektet ingår som en del i ovan nämnda forskningsprojekt.

Fokus för doktorandprojektet är att studera omvandling av existerande praktiker i hemvårdens verksamheter och föreslå nya eller modifierade digitala lösningar för beslutstöd som fungerar i praktiken. Syftet är att stödja vårdare och patienter i att nå bästa möjliga livskvalitet och vård i hemmet. De digitala lösningar för tryggt beslutsfattande som skall tas fram i detta projekt måste baseras på verksamheternas och personalens villkor, samt inbegripa befintlig teknologi (potentiellt inspirerade från arbetsområden utanför vården).

Genom en användarcentrerad designprocess som involverar alla intressenter, inklusive både vårdare och patienter, förväntas de föreslagna framtida systemen kännetecknas av:

- Gott stöd för beslut om åtgärder för oerfarna vårdare, möjliggöra för patienterna att bli en ansvarsfull och jämlik part i vården, adekvat integration med befintliga vårdprocesser, digitala lösningar och medicinsk kunskap, samt kostnadseffektiv design i huvudsak baserad på befintliga digitala interaktiva plattformar.
- Teorier inom förändringsledning, lärande, människa-dator-interaktion och digital transformation samt användning av kvalitativa och designinriktade metoder kommer att bli aktuella i projektet.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat Lärande (AIL)
Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande.

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100). den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl, i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39

Särskild behörighet har den som har: 90 högskolepoäng med relevans för utbildning på forskarnivå inom ämnet arbetsintegrerat lärande eller motsvarande kunskaper förvärvade i annat sammanhang och examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.

För mer information se 3.1 och 3.2 i Allmän studieplan för utbildning på forskarnivå i Arbetsintegrerat Lärande, Dnr U 2019/378 https://www.hv.se/forskning/forskarutbildning/kursutbud/arbetsintegrerat-larande/

Meriterande kvalifikationer:

För att driva detta projekt i hamn är det meriterande med en stark motivation för forskarutbildning, ett strukturerat arbetssätt, god samarbetsförmåga samt goda kommunikationsfärdigheter både i det svenska och engelska språket. Den sökande bör ha kunskaper i informatik med studier av organisationer, människor och digitala teknologier som samspelar för att underlätta lärande, kunskapsdelning och samarbete. Den sökande bör också ha kunskap i offentligt finansierad sjukvård och det svenska sjukvårdssystemet.

Andra meriterande kunskaper för denna anställning inkluderar:

- erfarenhet från sjukvård/hemtjänst och medicinsk kunskap,
- erfarenhet från genomförande av iterativa användarcentrerade designprocesser inklusive mjukvaru-prototyping och kvantitativa/kvalitativa utvärderingsmetoder.

Ansökan

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg, Varbi. Se https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ansökan skall bestå av:

- CV/Meritförteckning
- Personligt brev innehållande: Intresse, kunskap och förståelse för forskningsämnet AIL Tidigare erfarenheter gällande tilltänkta forskningsämnet och dess forskningsmetoder samt vetenskapliga teoribildning Motiv till att bedriva forskarstudier
- Idéskiss (innehållande en övergripande skiss på ett forskningsupplägg inom det angivna doktorandprojektet som intresserar den sökande)
- Examensarbete på avancerad nivå.
- Intyg och betyg från examen på grund- och avancerad nivå
- Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser, alternativt rekommendationsbrev
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa

Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Ansökan skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2021-01-31

De underlag som inte kan skickas digitalt skall märkas med referensnummer 2020/216 och skickas via post till:

Högskolan Väst

HR
461 86 Trollhättan
Sverige

Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannons.

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskomelse Visstidsanställning