arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL) – Ledning och styrning

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 oktober

 • Sök jobbet senast

  20 november

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL) – Ledning och styrning av lärande på arbetsplatser
Högskolan Väst utlyser en doktorandanställning i arbetsintegrerat lärande, med särskilt fokus på ledning och styrning av lärande på arbetsplatser.

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett flervetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. Intresse knyts till arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskning inom ämnet innefattar, men är inte begränsat till, studier om arbete i förändring, relationen mellan utbildning och arbete, samt samhällsvillkor för lärande i arbete. Studiernas fokus kan vara individer, grupper, organisationer, mekanismer eller strukturer. Forskningen karakteriseras av samverkan med det omgivande samhället.

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Lärande på arbetsplatser är en förutsättning för utveckling, effektivitet och konkurrenskraft, inte minst genom att möjliggöra kontinuerliga förbättringar av organisationers produktionsprocesser och produktionssystem. Doktorandens vetenskapliga arbete kretsar kring hur ledning och styrning i organisationer möjliggör eller försvårar lärande på arbetsplatser. Effekter på lärande kan förväntas ha koppling till hur ledning och styrning utformas och praktiseras men de kan också variera beroende på kontextuella skillnader. Ett särskilt intresse riktas mot de villkor som ledning och styrning verkar under i form av digitalisering, kommunikation och redovisning. Övergripande kommer avhandlingsarbetet att syfta till att öka förståelsen för vilken roll ledning och styrning spelar för lärande på arbetsplatser.

Ämnesområde:

Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Arbetsuppgifter:

Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet (LINA) och forskningskollegiet i företagsekonomi. För mer information om forskningsmiljon LINA se: https://www.hv.se/LINA och  https://www.hv.se/om-oss/organisation/institutioner/institutionen-for-ekonomi-och-it/avd-fek/. Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. Doktoranden förväntas aktivt bidra till utvecklingen av den vidare forskningsmiljön vilket innefattar att genom fysisk närvaro på arbetsplatsen bidra till ett intellektuellt klimat och en levande forskningsmiljö.

En doktorand skall normalt sett i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet Företagsekonomi på Högskolan Väst.

Behörighetskrav:

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt högskoleförordningen den som har 1. avlagt en examen på avancerad nivå; 2. fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå; eller 3. på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl (HF 7 kap. § 39).

Särskild behörighet har den som har 90 högskolepoäng inom för ämnet relevanta områden. Examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå fordras.

Bedömningsgrunder:

Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen samt förmåga att kunna omsätta kunskapen i praktiken vid institutionstjänstgöring.

Som grund för bedömning av de sökandes förmåga att tillgodogöra sig utbildningen ska enligt Antagningsordningen räknas: 1. Ämnesrelevans i tidigare meriter, såsom utbildning på grund- och avancerad nivå, eller yrkeserfarenhet relevant för forskarämnet; 2. Utbildning och erfarenhet inom relevant(a) vetenskaplig teoribildning och metoder för forskarämnet; 3. Studentens analytiska förmåga; 4. Studentens förmåga att presentera avancerade arbeten i tal och skrift.

Kvalifikationer:

Den sökande skall ha en bakgrund i företagsekonomi eller i annat ämne med relevans för ledning och styrning av lärande på arbetsplatser.

Ansökan:

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se www.hv.se, Möt oss, Jobba hos oss.

Ansökan ska bestå av:

1. ”Idéskiss”: En text omfattande ca 2-4 A4-sidor innehållande en beskrivning av forskningsintresse och dina speciella kvalifikationer för anställningen i fråga.
2. CV/Meritförteckning.
3. Examensarbete på avancerad nivå.
4. Intyg examen på grund- och avancerad nivå.
5. Rekommendationsbrev och/eller namn på referenspersoner.
6. Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa, t.ex. forskningsrelaterade texter (t.ex. artiklar, rapporter etc.) om sådana finns.