arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i ämnet vårdvetenskap

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 januari

 • Sök jobbet senast

  8 mars

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Fakulteten för hälsa och samhälle

Vår utbildning och forskning bedrivs med visionen att främja hälsa och delaktighet. Vid fakulteten bedrivs forskning som fokuserar på samhällsrelevanta problem och söker lösningar inom flera forskningsfält. Vi utvecklar ledande professionsutbildningar som förser hälso- och sjukvård, socialt arbete och näringsliv med kompetent personal. Vår utbildning och forskning finns på tre platser i Malmö.

Institutionen för vårdvetenskap

Vid institutionen arbetar vi med utbildning och forskning inom omvårdnad och vårdvetenskap i syfte att förebygga sjukdom, bistå vid sjukdom och behandling, motverka konsekvenserna av sjukdom hos klienter/patienter, anhöriga samt främja hälsa och välbefinnande i ett livslångt perspektiv. Vi erbjuder utbildningsprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar på grundnivå och avancerad nivå samt forskarutbildning. Den forskning som bedrivs vid Institutionen utgår från samhällsutmaningar inom vård och omsorg som inkluderar studier kring fysisk, psykisk och social ohälsa i ett globalt samhälle samt pedagogiska frågor inom såväl hälso- och sjukvård som utbildning.

Forskarutbildningsämnet vårdvetenskap (Care Science)
Forskarutbildningsämnet Vårdvetenskap är flervetenskapligt och flerprofessionellt. Det omfattar teorier och metoder för studier av problem, processer, faktorer och åtgärder relaterade till fysisk och psykisk ohälsa. En del av vårdvetenskap utgörs av omvårdnad vilket innefattar förebyggande, stödjande, vårdande och rehabiliterande åtgärder inom hälso- och sjukvård i olika miljöer och sammanhang.

Vårdvetenskap omfattar livets början och hela livet fram till ålderdomen, döendet och döden. Det innefattar också kunskaper relaterade till hur livet med funktionsnedsättning, långvarig sjukdom och fysisk och psykisk ohälsa kan underlättas och hur lidande lindras.

Inom vårdvetenskap ställs patientens och den närståendes/familjens uppfattningar, upplevelser och reaktioner av vård och behandling i fokus. Ämnet avser också vårdarbetets organisation, vårdutbildningarnas förutsättningar, processer och resultat samt kunskapsbehov och kunskapsanvändning inom verksamheter för hälso- och sjukvård.

Innehåll och arbetsuppgifter

Doktoranden kommer att ingå i forskningsprojektet Familjecentrerade stödinsatser i dagligt liv för att främja återhämtning hos personer diagnostiserade med tjocktarmscancer. Det är ett projekt som designats utifrån The Medical Research Councils’ metodologiska ramverk för komplexa interventioner i syfte att utvärdera familjecentrerade stödinsatser för personer diagnostiserade med tjocktarmscancer och deras familj.

Den som är anställd som doktorand skall främst ägna sig åt egen forskarutbildning med arbetet förlagt till Malmö universitet. En doktorand får dock i begränsad omfattning, högst 20 % under anställningstiden, arbeta med utbildning och administrativt arbete. Bestämmelser om anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (5 kap §§ 1-7).

Behörighet

Beredningen av antagning till utbildning på forskarnivå och anställning som doktorand sker parallellt. Grundläggande behörighet för antagning har den som har:
 • avlagt en examen på avancerad nivå,
 • fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
 • på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.  (HF 7 kap 39 §)

Särskildbehörighet

Särskild behörighet har den som inom ramen för grundläggande behörighet har minst 90 högskolepoäng, varav 30 högskolepoäng på avancerad nivå, i ett ämne av betydelse för det aktuella forskningsområdet eller på annat sätt förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Dessutom krävs adekvata kunskaper i engelska.

Se annonsen i sin helhet på vår hemsida www.mau.se/jobb

Välkommen med din ansökan!