arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i AIL: Tema barn och unga inriktning förskolans verksamhet

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 oktober

 • Sök jobbet senast

  3 november

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 15 000 studenter och 625 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Högskolan Väst söker doktorand i arbetsintegrerat lärande (AIL): Tema barn och unga, med inriktning mot förskolans professionella verksamhet.

Ref. nr 2019/223
Institutionen för individ och samhälle, tillsammans med den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön (BUV), söker en filosofie licentiat för anställning som doktorand med inriktning mot förskolan och/eller förskoleklassens verksamhetsområde. Anställningen är på två år. Inriktningen på avhandlingsprojektet är öppen, men ska rymmas inom Högskolan Västs forskarutbildningsämne Arbetsintegrerat lärande (AIL) som beskrivs enligt följande:

Arbetsintegrerat lärande (AIL) är ett tvärvetenskapligt forskarutbildningsämne med anknytning till i första hand samhällsvetenskaperna och humaniora. Ämnet definieras av att problemställningar inriktas på relationen mellan arbetsliv och lärande. Arbetsliv definieras brett och innefattar även andra former än traditionellt lönearbete. Begreppet lärande förstås i vid bemärkelse och omfattar förändrings- och socialisationsprocesser kopplade till kunskap och kompetens. Intresse knyts till arbetslivets och lärandets villkor, organisering, processer, innehåll, former och konsekvenser. Forskning inom ämnet innefattar, men är inte begränsat till, studier om arbete i förändring, relationen mellan utbildning och arbete, samt samhällsvillkor för lärande i arbete. Studiernas fokus kan vara individer, grupper, organisationer, mekanismer eller strukturer. Forskningen karakteriseras av samverkan med det omgivande samhället, för att kunna möta nya utmaningar i ett förändrat arbetsliv; till exempel robotisering av arbetsuppgifter etc.

Den aktuella doktorandanställningen är placerad på institutionen för individ och samhälle och i den barn- och ungdomsvetenskapliga forskningsmiljön. Forskning om arbetsintegrerat lärande inom denna miljö handlar om lärande, förändrings- och socialisationsprocesser relaterat till arbete med barn och unga. Lärande som ett resultat av möten där utveckling, identitetsformering och socialisering tar form utgör kärnan.

Anställningen ingår inte i ett färdigt projekt, vilket innebär att den sökande i ansökan behöver utveckla en egen idé för avhandlingsarbetet inom de innehållsliga ramar som angetts ovan. Projektet ska också innehållsligt anknyta till verksamhet inom förskola eller förskoleklass.

Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande (AIL) - tema barn och unga.

Arbetsuppgifter: Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framförallt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet utbildningsvetenskap samt barn- och ungdomsvetenskap.

Behörighetskrav: Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Förutom ovanstående krav ska den sökande vid antagningstillfället ha en licentiatexamen inom relevant område.

Varaktighet: Anställningen startar 2020-01-01 eller enligt överenskommelse. En anställning som doktorand ska gälla tillsvidare, dock längst till en viss tidpunkt och aldrig längre tid än ett år efter avlagd doktorsexamen. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget. Anställningen motsvarar två års heltidsstudier under maximalt fyra år (Högskoleförordningen 5 kap 7§).

Ansökan görs digitalt via Högskolan Västs rekryteringsverktyg. Se https://www.hv.se/mot-oss/jobba-hos-oss/

Ansökan ska bestå av:


- CV/Meritförteckning
- Idéskiss inom området för utannonserad tjänst (max 3 sidor). Presentationen ska innehålla: - en beskrivning av ditt intresse för och tidigare erfarenheter av forskningsområdet
- en beskrivning och argumentation för vad som är särskilt intressant att undersöka inom tjänstens område.
- en beskrivning av hur den undersökning du skulle vilja genomföra kan utformas för att utveckla kunskap inom forskningsområdet.

- Examensarbete på avancerad nivå samt licentiatuppsats
- Intyg examen på grund- och avancerad nivå
- Övriga handlingar som den sökande önskar åberopa
- Namn, e-postadresser och telefonnummer till två referenser
Godkända skrivspråk gällande uppsatser, examensbevis, betyg och andra relevanta dokument är skandinaviska språk och engelska, eller översättningar till dessa språk. Vid översättning bifogas även originaltext.

Detta skall vara Högskolan Väst tillhanda senast 2019-11-03 

De underlag som inte kan skickas digitalt ska skickas till:

Högskolan Väst
HR
461 86 Trollhättan

Ange ref.nr: 2019/223

Välkommen med din ansökan!