arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand i AIL med inriktning mot 3D-animering

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  16 september

 • Sök jobbet senast

  7 oktober

Om jobbet

Högskolan Väst är Sveriges ledande högskola inom Arbetsintegrerat lärande (AIL) och har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Genom AIL skapas kunskap i samverkan med andra och görs tillgänglig för fler. Högskolan bedriver utbildningar med AIL-inslag på grund- och avancerad nivå samt egen forskarutbildning inom AIL och produktionsteknik. AIL är även ett angeläget forskningsområde tillsammans med produktionsteknik och barn- och ungdomsvetenskap. I den nya satsningen Primus kombineras forskning inom teknik och lärande. Högskolan bedriver också forskning inom ett flertal andra områden.

Högskolan Väst har ett högt söktryck, rekryterar brett och en hög andel av studenterna etablerar sig på arbetsmarknaden. Högskolan finns centralt i Trollhättan och har 13 000 studenter och 700 anställda. Högskolan arbetar aktivt för en inkluderande arbetsmiljö med jämställda förhållanden och sätter värde på de kvaliteter som mångfald tillför verksamheten.

Vill du vara med att utveckla vårt forskningsämne i arbetsintegrerat lärande? Högskolan Väst är det första lärosäte i världen som erbjuder en forskarutbildning i arbetsintegrerat lärande (AIL).

Doktorandens vetenskapliga arbete i projektet

Visualisering har en lång tradition i vårt samhälle och är en given komponent i den kulturella identiteten liksom i vår kommunikation. Det är ett område där uttryck, process, verktyg och teknik frodas i en symbios kryddad av kreativitet. Introduktionen av en ny teknik genererar ofta nya uttryckssätt och former för produktion och distribution. I takt med att inslag av 3D-effekter och animation i dagens media blir alltmer vanligt förekommande ser vi också en allt högre grad av automation i produktionsprocessen. Den här automatiseringen berör alla delar av processen, och omfattar element som till exempel skapande av 3D-objekt, animationer och miljöer. Bland redan etablerade verktyg för detta kan nämnas 3D-scanning och motion capture-system. Vi är nu inne i nästa våg, där fenomen som AI och realtidsproduktion är exempel på tydliga nya inslag. 

Fullständig annons läs: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/">https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Ämnesområde: Arbetsintegrerat lärande (AIL)

Forskningsmiljö:

Doktorandprojektet kommer att bedrivas i nära samarbete med andra doktorander och forskare vid Högskolan Västs forskningsmiljö Lärande i och för det nya arbetslivet, Lina. För mer information om forskningsmiljön LINA se: https://www.hv.se/LINA. På institutionen finns även forskningsmiljön Open Lab där vi tvärvetenskapligt bjuder in till forskning kring hållbar IT med fokus på användarorienterad design av immersiva medier.

I Open Lab miljön finns avancerad utrustning för VR/AR, 3D-scanning, motion capture, 3D-printing. Vi organiserar också årligen ett event som samlar den nationella branschen för ett samtal och har ett upparbetat och väletablerat samarbete med andra lärosäten inom medieproduktionsområdet, även internationellt. Som doktorand kommer du även att ha en närhet till vår utbildning, 3D-animation och visualisering och ett engagerat lärarlag med stort intresse för utvecklingen.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen innebär, förutom deltagande i forskarutbildningens kurser och andra aktiviteter, genomförande av ett självständigt avhandlingsarbete. Som doktorand ägnas anställningstiden framför allt åt forskarutbildning. En doktorand får dock i begränsad omfattning arbeta med utbildning och administration. Sådant arbete får, innan doktorsexamen har avlagts, inte omfatta mer är 20 % av full arbetstid (Högskoleförordningen 5 kap 2§). Eventuell institutionstjänstgöring (20 %) genomförs i huvudsak inom undervisningsfältet informatik.

Behörighetskrav:


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har enligt Högskoleförordningen (SFS 1993:100) den som har:

- avlagt en examen på avancerad nivå,
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Forsknings- och utbildningsnämnden kan för enskild sökande medge undantag från kravet på grundläggande behörighet om det finns särskilda skäl, i enlighet med Högskoleförordningen 7 kap. § 39.

Särskild behörighet har den som har 

- utbildning på avancerad nivå med relevans för forskarutbildningsämnet AIL eller på annat sätt förvärvat motsvarande kunskaper,
- examensarbete omfattande minst 15 hp på avancerad nivå eller annat skriftligt arbete av motsvarande karaktär och omfång.
Se 3.1 och 3.2 i https://www.hv.se/globalassets/dokument---medarbetare/08.-mallar/allman-studieplan-i-arbetsintegrerat-larande-senast-reviderad-2022-02-10.pdf">https://www.hv.se/globalassets/dokument---medarbetare/08.-mallar/allman-studieplan-i-arbetsintegrerat-larande-senast-reviderad-2022-02-10.pdf , Dnr 2021/159.

Bedömningsgrunder:


Urval bland sökanden skall göras med hänsyn till förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningsgrunder hittas i 3.3 https://www.hv.se/globalassets/dokument---medarbetare/08.-mallar/allman-studieplan-i-arbetsintegrerat-larande-senast-reviderad-2022-02-10.pdf">https://www.hv.se/globalassets/dokument---medarbetare/08.-mallar/allman-studieplan-i-arbetsintegrerat-larande-senast-reviderad-2022-02-10.pdf

Vid tillsättningen kommer särskild vikt att fästas vid den sökandes förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen, vilket avser vetenskaplig kvalitet på tidigare arbeten samt förslag på avhandlingsinriktning, ämnets relevans och genomförbarhet i förhållande till arbetsintegrerat lärande (AIL).

Vi ser gärna att du har ett intresse för eller befintlig kunskap och erfarenhet av 3D-animering och animationsprocessen.

Ansökan: 

Se fullständig annons här: https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/">https://www.hv.se/om-oss/arbeta-hos-oss/

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadsavlönad

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100%. Tillträde: Enligt överenskommelse Visstidsanställning till