arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand, biologi

 • Yrkesroll

  Biolog

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  2 december

 • Sök jobbet senast

  6 januari

Om jobbet

Institutionen för Ekologi
På Institutionen för Ekologi i Uppsala bedrivs internationellt framstående forskning och utbildning för uthållig skogs- och jordbruksproduktion och effektiv naturvård. Vår forskning om populationer, organismsamhällen och ekosystem utgör en bas för att studera effekter av förändringar i markanvändning och klimat på djur, växter och mark. Vi söker lösningar som bidrar till ett mera hållbart samhälle genom forskning kring växthusgasbalanser, bevarande av hotade arter och ekosystemtjänster och viltförvaltning i såväl skogs- och jordbrukslandskapet som i urbana miljöer.

Klimatets effekter för dödvedslevande organismer – konsekvenser för naturvård och skogsskydd
Innehållsbeskrivning:
Klimatförändringarna har stor påverkan på både skadeinsekter och bevarande av biologisk mångfald. Till viss del kan dessa effekter dock buffras av mikroklimatet, som i sin tur kan påverkas av skogsskötsel. Syftet med detta projekt är att öka vår kunskap om vilka mikroklimatiska förhållanden som gynnar olika arter, och att utvärdera olika möjliga lösningar för att kontrollera en ekonomiskt viktig skadegörare, granbarkborren, och samtidigt minimera den negativa påverkan på vedlevande insekter och svampar. För detta används ett fältexperiment som initierades 2020 och ett laboratorieexperiment som doktoranden initierar.

Doktoranden kommer att samla in data i fältexperimentet som är utlagt från Gällivare i norr till Halland i söder och genomföra ett laboratorieexperiment. En betydande del av arbetet utgörs av statistisk modellering av hur arter påverkas av mikroklimat och av mikroklimatet givet skogstillstånd och nuvarande och framtida klimatförhållanden. Handledargruppen utgörs av forskare med bakgrund inom både naturvårdsbiologi och växtskydd: Thomas Ranius (https://www.slu.se/cv/thomas-ranius/; huvudhandledare), Kadri Runnel (https://www.etis.ee/CV/Kadri_Runnel/eng), Erik Öckinger (https://www.slu.se/en/cv/erik-ockinger/) och Martin Schroeder (https://www.slu.se/en/cv/martin-schroeder/).

Kvalifikationer:

Sökande skall ha en magisterexamen (eller motsvarande) i biologi eller liknande relevanta ämnen med inriktning mot ekologi, och ett starkt intresse för både teoretiska och tillämpade frågeställningar inom ekologi. Kurser på avancerad nivå som innehåller populations- och samhällsekologi, naturvårdsbiologi, landskapsekologi, skogsskötsel/skoglig planering är meriterande. Dokumenterade färdigheter i att planera, utföra och rapportera vetenskapliga studier är meriterande, liksom erfarenhet av statistiska analyser och analyser i GIS. Erfarenhet av ekologiskt fält- och laboratoriearbete, i synnerhet med insekter eller i skog, är en merit. Den sökande bör ha förmåga att arbeta både självständigt och i grupp. Bevisad utmärkt förmåga att skriva och tala engelska är nödvändigt. Utmärkt kommunikationsförmåga bevisad genom t ex skrivna texter är meriterande. Körkort för bil erfordras.

Placering:

Institutionen för Ekologi i Uppsala.

Försörjningsform:

Anställning som doktorand (4 års utbildning).

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen senast den 2021-01-06.

För att vara behörig till utbildning på forskarnivå krävs avlagd examen på avancerad nivå eller minst fyra års heltidsstudier varav minst ett år på avancerad nivå.

Urval bland de behöriga sökande baseras på: skriftlig ansökan inklusive meritförteckning; examensarbete; personliga referenser; tillräckliga kunskaper i engelska samt en intervju.

Observera att den/de sökande som blir kallade till intervju då ska lämna in vidimerade kopior av examensbevis och registerutdrag från tidigare studier på grund- och avancerad nivå vid universitet eller högskola, samt att de sökande som har utländskt medborgarskap också ska lämna in en vidimerad kopia av den sida i passet som innehåller foto och personinformation.

Läs mer om SLU:s forskarutbildning på www.slu.se/utbildning/program-kurser/forskarutbildning/

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/">https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/">https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna, och hur vi kan förvalta och nyttja dem på ett hållbart sätt. Detta sker genom utbildning, forskning och miljöanalys, i nära samverkan med näring och samhälle. SLU är ett internationellt och forskningsintensivt universitet, men erbjuder också unika utbildningar som agronom, veterinär, jägmästare, miljöekonom och landskapsarkitekt.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden i Alnarp, Umeå och Uppsala.

www.slu.se

SLU eftersträvar mångfald och jämn könsfördelning.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biolog

Lön

Fast lön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat