arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Doktorand - Forskarskolan Agenda 2030

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 augusti

 • Sök jobbet senast

  30 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Om forskarskolan


Agenda 2030 är det ramverk för hållbar utveckling som världens länder har skrivit på för att avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter, lösa klimatkrisen, främja fred och rättvisa och mycket mer.

För att nå målen har forskningen flera viktiga roller: identifiera utmaningar och målkonflikter, bidra med nya lösningar, skapa dialog och lärande mellan olika samhällsaktörer och kritiskt analysera målen. Lunds universitet vill vara en del av lösningen och har därför startat en forskarskola med fokus på samhällsutmaningar, hållbarhetsfrågor och Agenda 2030. Vi välkomnar nu sökanden till forskarskolan från olika ämnesbakgrunder som vill ta en aktiv roll i forskningen kring Agenda 2030. Forskarskolan ger dig en unik möjlighet att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på globala utmaningar, bidra till aktuell forskning och samtidigt fördjupa dina ämneskunskaper.

Arbetsuppgifter


Forskarskolan har doktorander från alla fakulteter. Du kommer att tillhöra en ämnesspecifik forskarutbildning och samtidigt delta i universitetsgemensamma tvärvetenskapliga forskarutbildningskurser, som utvecklats med utgångspunkt från de frågeställningar som de globala målen definierar. Kurserna ger dig en stor potential att utveckla nya former av ämnesöverskridande samarbete och förändringsarbete. Utöver forskarutbildningskurserna kommer du att delta i fler aktiviteter som kopplas till forskarskolan för att aktivt delta i den globala hållbarhetsagendan och förflytta forskningsfronten kring frågor som rör Agenda 2030, exempelvis genom seminarier, konferenser, studieresor och samarbeten med olika samhällsaktörer. Gemensamt för alla sökande är att ditt forskningsprojekt ska ha en tydlig koppling till Agenda 2030.

Förutom skyldighet att ägna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i förordningen.

Behörighet


Grundläggande behörighet för studier på forskarnivå har den som har avlagt en examen på avancerad nivå, har fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (HF 7:39).

Kraven på särskild behörighet är fakultets- och ämnesspecifika. Ett generellt krav på särskild behörighet vid Ekonomihögskolan är minst 90 högskolepoäng samt ett självständigt arbete motsvarande minst 15 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne. Övriga krav på särskild behörighet anges i de ämnesspecifika allmänna studieplanerna. De särskilda behörigheterna finns att läsa på: https://ehl.lu.se/utbildning/forskarutbildning

Bedömningsgrund


Vid tillsättning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.  

Ansökan


Du kan söka doktorandtjänsten i ett av följande forskarutbildningsämnen: 1) ekonomisk historia, 2) företagsekonomi, 3) handelsrätt, 4) forskningspolitik.

I din ansökan ska du ange vilket forskarutbildningsämne du söker tjänsten inom. Det är endast möjligt att söka tjänsten inom ett forskarutbildningsämne. Du ska även ange vilka mål inom Agenda 2030 (max tre stycken) som din forskningsplan adresserar samt i fritext förklara hur forskningen knyter an till dessa mål.

Ansökan ska innehålla följande:


- Explicit önskemål om vilket forskarutbildningsämne du söker till (ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt eller forskningspolitik)
- CV
- Examensbevis och betyg
- Introduktionsbrev (500–750 ord). Beskriv kortfattat varför du är intresserad av forskarutbildning vid Lunds universitet. Utifrån din ämnesbakgrund, beskriv hur du genom forskarskolan kan bidra till nytänkande och gränsöverskridande forskning som anknyter till Agenda 2030. Hur kan dina erfarenheter kopplas till forskarskolan/Agenda 2030?)
- Forskningsplan (max 2 000 ord). Beskriv kortfattat vad ditt planerade forskningsprojekt kommer att handla om (forskningsproblem, frågeställningar/hypoteser, forskningsdesign, teori/litteratur, metod etc. samt vilka Agenda 2030-mål (max 3) din forskning adresserar.
- Kontaktuppgifter till tre (3) referenser

Ansökningar som inte innehåller alla efterfrågade dokument kommer inte beaktas.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§. Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i förordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 220101 Visstidsanställning