arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i växtekologi

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

 • Sök jobbet senast

  15 februari

Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning. Länk till annons http://lu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:240749/

Om jobbet

Lunds universitet, Naturvetenskapliga fakulteten, biologiska institutionen
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten.
Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår
strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.
Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik,
geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade
inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700
anställda.

Biologiska Institutionen bedriver forskning och undervisning inom många ämnesområden såsom
ekologi, evolutionsbiologi, organismbiologi och molekylärbiologi. Totalt arbetar idag ca 300 personer
varav ca 80 doktorander vid institutionen. Biologiska museerna hyser en av världens största
universitetssamlingar av växter och djur. Biologiska Institutionen har en mycket välutvecklad
infrastruktur som innefattar växthus, fältstationer och ett flertal laboratorier för genetiska och molekylära
analyser. Vi erbjuder flera kandidat- och masterprogram för såväl svenska som internationella studenter.
Läs mer på https://www.biology.lu.se/

Anställningsform

Tidsbegränsad anställning, 6 år, enligt 4 kap 12a högskoleförordningen, med möjlighet till befordran till
universitetslektor.

Arbetsbeskrivning

Anställning som biträdande lektor är en meriteringsanställning där innehavaren ska ges möjlighet till att
utveckla sin självständighet som forskare och pedagog.
Arbetsuppgifterna omfattar huvudsakligen forskning inom växtsamhällens ekologi och evolution, med
fokus på terrestra ekosystem, samt undervisning inom grund- och forskarutbildning. I anställningen ingår
undervisning som idag är 10-30% av en heltidstjänst, räknat över hela anställningsperioden.
Arbetsuppgifternas innehåll, liksom fördelningen mellan forskning, undervisning och samverkan, kan
komma att förändras över tiden.
Den sökande förväntas bidra till att utveckla ett starkt forskningsprogram inom ämnesområdet och
angränsande ämnesområden. Detta innebär att aktivt söka extern finansiering för verksamheten vid
institutionen. Den anställde förväntas också att utveckla samarbete med såväl enheter inom universitetet
som med statliga myndigheter och organisationer.
Den anställde förväntas delta i och även utveckla utbildningen inom det egna och angränsande
ämnesområdet inom både grund- och forskarutbildning. Undervisningen innefattar kurser på grund- och
forskarutbildningen, samt handledning av studenter och doktorander.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har
motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller
har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande
lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens
tidigare kan komma ifråga om det finns särskilda skäl (se 4 kap. 4 a § HF).
För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den
förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.
För denna tjänst krävs att den sökande avlagt doktorsexamen inom biologi.

Bedömningsgrunder

God förmåga att utveckla och genomföra forskning av hög kvalitet samt pedagogisk förmåga. De
huvudsakliga bedömningsgrunderna är vetenskaplig och pedagogisk skicklighet, av vilka större vikt fästs
vid den vetenskapliga skickligheten. Vi söker därför en person med en stark forskningsprofil i
växtekologi och hög potential att erhålla externa forskningsmedel.
Kvalificerade kandidater ska kunna uppvisa:
. starka forskningsmeriter med avseende på kvaliteten och kvantiteten av vetenskapliga publikationer,
. hög potential för att erhålla forskningsbidrag i konkurrens från nationella och internationella
forskningsfinansieringskällor, liksom
. god förmåga att samarbeta med kollegor i sina egna och närliggande forskningsdiscipliner.
Dokumenterad vetenskaplig skicklighet och erfarenhet inom växtekologi och samhällsekologi, som
definierat i arbetsbeskrivningen ovan, är ett krav. Dokumenterade forskningsmeriter inom de
ekologiska och evolutionära processer som driver växtsamhällens dynamik ("community assembly")
och biologisk mångfald i terrestra ekosystem, är starkt meriterande.
Vid bedömningen av de sökande kommer stor vikt läggas vid i vad mån de sökande genom sin erfarenhet
och expertis kommer att stärka och utveckla forskningen och forskningsområdet vid institutionen. Detta
kan visas genom att till ansökan bifoga en självständig forskningsplan, som presenterar den sökandes
nuvarande forskning, och en forskningsplan som visar hur sökandens forskning förstärker forskningen
vid institutionen samt i vilken/vilka forskningsmiljöer sökanden skulle kunna utveckla samarbeten.
Den vetenskapliga skickligheten kommer att bedömas huvudsakligen utifrån kvaliteten på publicerade
arbeten samt vetenskaplig produktivitet ur ett internationellt perspektiv.
Relevant post-doc erfarenhet samt dokumenterad förmåga att erhålla medel för forskning från externa
anslagsgivare i nationell eller internationell konkurrens är en stark merit.
Dokumenterad erfarenhet av undervisning, inklusive utveckling och genomförande av kurser och
kursmoment, är meriterande. Dokumenterad erfarenhet av handledning av examensarbetare och
doktorander är också meriterande.
Vetenskapligt ledarskap samt erfarenhet av att kommunicera vetenskap och forskningens betydelse för
samhället är betydelsefullt och meriterande.
Mycket goda kunskaper i talad och skriven engelska är ett krav. Vi förväntar oss att en icke
svenskspråkig befattningshavare inom tre år förvärvar tillräckliga kunskaper i svenska för att kunna
undervisa och kommunicera med universitetets olika organ på detta språk.
Vid tillsättningen kommer hänsyn att tas till Lunds universitets anställningsordning.

Befordran

För information om befordran finns att läsa på länken: https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:240749/type:job/where:4/apply:1

Ansökan ska skrivas på engelska och redovisas enligt naturvetenskapliga fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning. Länk till annons http://lu.mynetworkglobal.com/what:job/jobID:240749/