arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i trädgårdsvetenskap

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 januari

 • Sök jobbet senast

  10 mars

Om jobbet

Institutionen för växtförädling, vid SLU i Alnarp arbetar, med forskning och utbildning, samt innovation. Fokus ligger på verksamheter som är av strategisk betydelse för en hållbar och lönsam produktion av grödor för växtbaserade livsmedel, foder och industriprodukter i ett föränderligt klimat. Institutionen utgör en multidisciplinär, innovativ och kreativ miljö som arbetar med nuvarande och framtida utmaningar. Läs mer om institutionen här:

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är trädgårdsvetenskap med inriktning mot kvalitet och efterskörd hos frukt och grönsaker, samt minskat svinn och användande av sidoströmmar. Även samband mellan ätliga trädgårdsprodukters kvalitet och hälsoaspekter omfattas, liksom frågeställningar rörande effekter av processning av frukt och grönsaker ur ett nutritionsperspektiv. Arbetet kan innefatta både grundläggande och tillämpad forskning. Anställningen kommer att knytas till avdelningen för växtens produktkvalitet.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnet för anställningen och ges utvecklingsmöjligheter för att kunna meritera sig till docent och universitetslektor.

Därutöver ska innehavaren av anställningen inom ämnesområdet:
 • forska, söka extern finansiering i konkurrens och publicera vetenskapliga artiklar
 • initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
 • undervisa på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå
 • fortbilda sig pedagogiskt, och förväntas uppfylla kraven för befordran till universitetslektor i slutet av meriteringsanställningen
 • samarbeta nära med forskare inom avdelningen, institutionen och övriga delar av SLU, samt nationellt och internationellt
 • bygga och vidareutveckla nätverk med vetenskapssamhälle, industri och andra intressenter, nationellt och internationellt
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Den biträdande universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta och undervisa på svenska inom fyra år från tillträdet. Institutionen kommer vid behov att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl anses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den framgångsrika kandidaten ska inom ämnet för anställningen ha:
 • en doktorsexamen i biologi, trädgårdsvetenskap eller i motsvarande disciplin
 • visat vetenskaplig skicklighet
 • visat ett teoretiskt djup och förmåga att publicera sin forskning internationellt
 • erfarenhet av olika forskningsmiljöer och tillämpningsmetoder
 • mycket god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning. Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvalitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet, såsom vetenskapliga publikationer, priser, forskningsmedel och andra mätbara resultat.

Mycket god biologisk kunskap inom ämnet för anställningen samt erfarenhet av analytisk karakterisering av biomolekyler är särskilt meriterande.

Därutöver bedöms sökandes förutsättningar att utveckla en självständig forskningslinje inom det aktuella forskningsområdet, och att inom ramen för meriteringsanställningen uppnå kraven för befordran till universitetslektor.

Kommunikativ förmåga och förmåga att jobba brett över ett flertal av avdelningens och institutionens verksamhetsområden är meriterande.

Samarbetsförmåga och erfarenhet av administration och undervisning är meriterande.

Vid sidan av kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga egenskaper och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2023-03-10

Placering/ort:
 Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

 

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

 

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) är ett universitet i internationell toppklass med forskning, utbildning och miljöanalys inom vetenskaper för hållbart liv. Huvudorter är Alnarp, Umeå och Uppsala, men verksamhet bedrivs också på forskningsstationer, försöksparker och utbildningsorter i hela landet. Hos oss samlas människor med olika perspektiv men med det gemensamma målet att skapa de bästa förutsättningarna för en hållbar, levande och bättre värld.

SLU har drygt 3000 medarbetare, 5000 studenter och forskarstuderande och en omsättning på över tre miljarder kronor. Universitetet satsar på attraktiva miljöer på sina campusområden.

www.slu.se

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat