arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Teknikens didaktik

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 november

 • Sök jobbet senast

  16 december

Om jobbet

Linköpings universitet ledigförklarar en anställning som Biträdande universitetslektor i Teknikens didaktik med placering vid Institutionen för beteendevetenskap och lärande.

Beskrivning av ämnesområdet
Teknikdidaktisk forskning undersöker utbildning i teknik, genom att huvudsakligen ställa frågor kring motiv (varför?), innehåll (vad?) och undervisningsmetoder (hur?). Eftersom teknikens didaktik är ett relativt ungt forskningsområde där många aspekter av teknikundervisning fortfarande är outforskade kännetecknas forskningen av mångfald, både vad det gäller teoretiska och metodologiska ansatser. Vid forskningsmiljön Teknik, naturvetenskap och didaktik (TekNaD) består kärnan av praktiknära eller praktikrelevant forskning som syftar till att förstå och problematisera villkor för lärande, utbildning och undervisning i bland annat förskola, fritidshem, skola och lärarutbildning.

TekNaD är en del av avdelningen Lärande, estetik, naturvetenskap (LEN) vid IBL och bedriver utbildning och forskning inom det utbildningsvetenskapliga området. Grundutbildningen vid avdelningen riktar sig främst mot utbildningsinstitutioner för yngre barn – framför allt förskola, fritidshem och förskoleklass till år tre. LEN bedriver även undervisning mot högstadiet och gymnasiet, samt science center. Anställningen knyts till forskningsmiljön TekNaD.

Arbetsuppgifter
I en lärares arbetsuppgifter får ingå att ha hand om utbildning eller forskning samt administrativt arbete. Till en lärares uppgifter hör också att följa utvecklingen inom det egna ämnesområdet och den samhällsutveckling i övrigt som har betydelse för arbetet. Innehavare av anställning som biträdande universitetslektor ska medverka i undervisning inom utbildning på grund- och avancerad nivå.

Anställningen innefattar arbete i forskningsprojekt som kräver goda kunskaper inom forskningsområdet teknikens didaktik. Anställningen innefattar därvidlag avancerad kvalitativ analys samt statistisk bearbetning. Anställningen innefattar även arbete med samverkan inom forskning genom att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning, samt administrativt arbete och ledarskap. Inom undervisning ingår varierade arbetsuppgifter och insatser, med huvudinriktning mot teknikens didaktik och utbildningsvetenskapliga kurser inom de olika lärarprogram som finns vid LEN.

För denna anställning krävs dokumenterad vetenskaplig skicklighet av kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder inom teknikens didaktik. Forskningen ska vara aktuell vilket visas genom nyligen publicerade vetenskapliga artiklar inom området. Särskilt meriterande är dokumenterad skicklighet i forskning rörande teknikens epistemologi, design och modellering. Dokumenterad skicklighet i att samverka med det omgivande samhället t.ex. gentemot lärare är också meriterande för anställningen. För denna anställning är också dokumenterad pedagogisk skicklighet från att ha undervisat i teknik och teknikens didaktik på högskolenivå meriterande.

Undervisningen inom ramen för denna anställning sker i huvudsak på svenska, varför ett krav är att den sökande kan uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet i att undervisa på svenska.

Behörighet
Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens.

Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
Som bedömningsgrunder vid anställning som biträdande universitetslektor ska graden av sådan skicklighet som är ett krav för behörighet för anställning gälla.

För denna anställning kommer i första hand särskild vikt att fästas vid den vetenskapliga skickligheten, därefter i andra hand förmåga att verka för att forskningsresultat kommit till nytta och i tredje hand pedagogisk och administrativ skicklighet.

Vetenskaplig skicklighet visas genom egen forskning som resulterat i vetenskaplig publicering. Vetenskaplig skicklighet kan därutöver visas genom förmåga att i forskning uppnå resultat genom samverkan med andra forskare samt genom förmåga att informera om forskning.

Samverkan inom forskning visas genom förmåga att sprida, tillgängliggöra och nyttiggöra forskning genom populärvetenskaplig framställning och spridning, samverkansprojekt med externa icke akademiska aktörer, externa expertuppdrag, mobilitetsprojekt, kommersialisering eller uppdrag inom ramen för tillåten bisyssla.

Pedagogisk skicklighet visas genom förmåga att förmedla relevanta kunskaper och färdigheter, aktivera studenter till eget lärande, skapa engagemang och intresse för ämnesområdet samt förmåga att strukturera och organisera såväl innehåll som arbetsformer i relation till ämnesområdets mål. Därtill visas pedagogisk skicklighet genom förmåga att bidra till utveckling och förnyelse av utbildning samt förmåga att reflektera över den egna lärargärningen.

Administrativ skicklighet och ledarskap visas genom förmåga att planera, organisera och utveckla verksamhet och personal.

Anställningsform
En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år som bestämts av högskolan före anställningen. En anställning får förnyas, dock högst sammanlagt två år, om det på grund av den biträdande lektorns sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen.

För denna anställning gäller en anställningstid om fyra år.

Tillträde
Enligt överenskommelse.

Vi välkomnar sökande med olika bakgrund, erfarenheter och perspektiv, det berikar och utvecklar vår verksamhet. För oss är det självklart att värna om allas lika värde, rättigheter och möjligheter. Läs om vårt arbete med Lika villkor.

Välkommen med din ansökan!

Linköpings universitet har upphandlade avtal och undanber oss direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av platsannonser.

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Universitetet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat