arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i molekylär medicin, Lund

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  21 december

Sök tjänsten via den här länken: https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:231180/ Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från rekryterare pga statliga upphandlingsegler.

Om jobbet

I denna utlysning (Wallenberg Molecular Medicine Fellow) vänder vi oss till framstående unga forskare med internationell forskningserfarenhet.

Anställningen är placerad vid Medicinska Fakulteten. Institutionsplacering avgörs i samband med tillsättning. Anställningen är tidsbegränsad till fyra år enligt högskoleförordningen 4 kap 12 a§. Anställningen får förnyas om det på grund av lärarens sjukfrånvaro, föräldraledighet eller andra särskilda skäl krävs ytterligare tid för att uppnå syftet med anställningen. För befordran se nedan.

Bakgrund

Initiativet till Wallenberg Centra för molekylär medicin togs 2014 av Knut och Alice Wallenbergs stiftelse (KAW) genom en generös donation under tio år, som möjliggör utlysning av karriärpaket vid fyra centra placerade vid universiteten i Lund, Göteborg, Umeå och Linköping. WCMM i Lund har fokus på Regenerativ Redicin (rekonstruktion av normal cell-, vävnads- och organfunktion genom regeneration, transplantation och reparation).

I denna anställning söker vi en person inom det breda området Molekylär Medicin med särskild inriktning mot Regenerativ Medicin. Ytterligare specialisering inom fältet kan (men måste inte) vara inriktad mot något av våra åtta nyckelområden: Det endokrina systemet, det respiratoriska systemet, det hematopoetiska systemet, hjärta/kärl, det muskuloskeletala systemet, nervsystemet, reglering inom regenerativ medicin, medicinsk strukturbiologi.

Varje tillsatt forskare får, efter godkännande av WCMM:s styrgrupp,ett generöst startpaket innefattande två doktorandtjänster (2x4 år) och två postdoktorala tjänster (2x2 år) samt ett driftsanslag på 1,5 Mkr per år under fyra år.

Samarbetet mellan WCMM och Region Skåne är av stor betydelse. Skånes universitetssjukhus (SUS) i Lund/Malmö är ett av Sveriges största sjukhus med mer än 12000 anställda och ett brett verksamhetsspektrum från primärvård till högspecialiserad vård. SUS har en lång tradition inom avancerad forskning och utbildning. Integrerade tvärvetenskapliga forskningsmiljöer kommer att etableras genom en kommande utlysning av kliniska forskningstjänster (50%) inom området som är föremål för denna utlysning.

För ytterligare information om WCMM vid Lunds Universitet, se http://www.med.lu.se/wcmm

Arbetsuppgifter

Innehavaren av anställningen förväntas initiera och bygga upp ett starkt experimentellt forskningsprogram i synergi med pågående preklinisk och klinisk forskning vid fakulteten inom Molekylär Medicin med särskild inriktning mot Regenerativ Medicin.

Innehavaren förväntas också delta aktivt i samverkans- och utbytesprogram mellan de fyra Wallenbergcentra i Lund, Göteborg, Linköping och Umeå (se http://wcmm.se/) samt med Science for life - laboratorierna i Stockholm/Uppsala
(se https://www.scilifelab.se/).

Anställningen innefattar företrädesvis forskning och handledning på forskarnivå. 15 % av tjänstetiden innefattar undervisning inom fakulteten på olika nivåer för att innehavaren ska kunna möta de krav på undervisningsvana som erfordras för befordran till universitetslektor inom fyra år. Även andra uppgifter kan förekomma inom ramen för tjänsten.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år före ansökningstidens utgång (4 kap 4§ a högskoleförordningen samt lokalt kollektivavtal om meriteringsanställning, dnr P E2013/365).

För lärare vid Lunds universitet gäller som allmänt behörighetskrav att vara lämplig för och ha den förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Befordran

En biträdande universitetslektor ska efter ansökan befordras till en anställning tills vidare som universitetslektor, om han eller hon har behörighet för sådan anställning och dessutom bedöms lämplig vid en prövning enligt de behörighetskrav och bedömningsgrunder som medicinska fakulteten ställt upp för befordran till universitetslektor.

Dessa framgår av medicinska fakultetens allmänna kravprofil ochbedömningsgrunder vid anställning som universitetslektor, www.med.lu.se/lfn under rubriken Regelverk.

Bedömningsgrunder

Den sökande som erhåller anställningen förväntas bli en framtida forskningsledare inom Molekylär Medicin vid medicinska fakulteten, Lunds universitet. Vi söker därför en starkt motiverad person med dokumenterad internationell forskningserfarenhet, stor kreativ potential och vetenskaplig excellens inom rubricerat område.

De sökande kommer att bli utvärderade med avseende på: 1)Vetenskaplig skicklighet; 2) Undervisningsskicklighet; 3) Administrativ skicklighet. Speciell vikt kommer att läggas vid vetenskaplig skicklighet.

Vidare kommer vikt att fästas vid kandidatens personliga lämplighet och kandidatens bedömda förmåga att nå tillräcklig meritering för befordran till universitetslektor inom tidsramen för den biträdande universitetslektorstjänsten.

Specifika kriterier anges nedan:

1) Vetenskaplig skicklighet
Visad självständighet inom experimentell forskning inom området, inkluderande publikationer i högrankade tidskrifter och erhållna anslag i konkurrens. Originalitet i den sökandes vetenskapliga verksamhet, som ger mervärde till fakultetens forskning inom fältet. Flerårig erfarenhet av forskning i en internationell miljö, företrädesvis utanför Sverige är en mycket stark merit.

2) Undervisningsskicklighet
En ytterligare merit är visad pedagogisk skicklighet vad gäller planering och utförande av undervisning samt erfarenhet av examination och handledning.

3) Administrativ skicklighet
Vikt läggs också vid dokumenterad administrativ skicklighet inkluderande ledarskap,forskarhandledning, förmåga att organisera, utveckla och leda forskargrupper samt förmåga att samverka med omvärlden.

Övrig information

Vid anställning av lärare gäller vad som följer av högskoleförordningen samt Lunds universitets anställningsordning.

Anställningen tillsätts efter förslag från medicinska lärarförslagsnämnden

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal senast 2019-03-04

Ansökanredovisas enligt medicinska fakultetens anvisningar för sökande till läraranställning (se www.med.lu.se/lfn) under rubrik Meritsammanställning och CV.

Sök tjänsten via den här länken: https://lu.mynetworkglobal.com/se/what:job/jobID:231180/ Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från rekryterare pga statliga upphandlingsegler.