arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i matematikdidaktik

 • Ort

  Malmö

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  26 april

 • Sök jobbet senast

  3 juni

Om jobbet

Malmö universitet är ett nyskapande, urbant och internationellt lärosäte som finns mitt i centrala Malmö. Vi har cirka 1 800 medarbetare och 24 000 studenter. Vår forskning och våra utbildningar präglas av den roll som universitet har i ett öppet samhälle – att på vetenskaplig grund och tillsammans med andra samhällsaktörer bidra till ett hållbart och jämlikt samhälle. Att identifiera och ta oss an framtidens utmaningar är högt prioriterat. Våra forskare och studenter vill vara med där det händer och tillsammans med andra skapa, dela och sprida kunskap för att förstå, förklara och utveckla samhället. Både lokalt och globalt.

Institution

Anställningen har sin placering vid institutionen Naturvetenskap, matematik och samhälle (NMS). Institutionen har ca 50 anställda och bedriver undervisning, forskning och utvecklingsarbete. Forskningen är inriktad på utbildning i naturvetenskap, matematik och teknik i förskola, skola och lärarutbildning och lägger kulturella och samhälleliga perspektiv på undervisning, lärande och bedömning. Institutionen har en aktiv seminarieverksamhet. Forskarutbildning sker inom forskarutbildningsämnet Naturvetenskapernas och matematikens didaktik (NMDI). Forskningen inom NMDI strävar efter ökad kunskap om lärande, undervisning, ämnesinnehåll, hållbar utveckling, demokratifrågor och identitetsskapande i relation till skolämnen samt förskoleverksamhet inom naturvetenskap och matematik. Vid Malmö universitet är ämnet kopplat till forskningsmiljön SISEME – Studies in Science, Environmental and Mathematics Education som framförallt anlägger didaktiska, samhälleliga och språkliga perspektiv på lärande och utbildning i nämnda ämnen.

Innehåll och arbetsuppgifter
En tidsbegränsad anställning som biträdande universitetslektor har till syfte att ge möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogisk inom det aktuella området för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor. Arbetstiden fördelas lika mellan forskning (50%) och undervisning (50%).

Huvudsakligen omfattar arbetet matematikdidaktik speciellt i relation till skolans högre årskurser och ämneslärarutbildning vad gäller forskning, undervisning och samverkan. Du kommer att tillhöra en forskningsmiljö där du förväntas bidra men också få stöttning med att genomföra projekt, skriva artiklar, ansöka om externa medel, ingå i nationella och internationella nätverk etc. Givet att forskningsmiljön är flervetenskapligt uppbyggd finns goda möjligheter att bredda och fördjupa sig teoretiskt, metodologiskt och konceptuellt. Du kommer att bedriva undervisning med kursansvar, pedagogiskt utvecklingsarbete och examination samt arbeta med uppdragsutbildning. I arbetet ingår även deltagande i verksamhets-förlagd utbildning (VFU) samt undervisning inom den utbildningsvetenskapliga kärnan. Vidare ingår samverkan med såväl det omgivande lokalsamhället som forskarsamhället nationellt och internationellt uppdrag samt att aktivt bidra till institutionens seminarieverksamhet och gemensamma mål.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder
 • Doktorsavhandlingens kvalitet och inriktning
 • Dokumenterad god förmåga att självständigt bedriva forskning med hög kvalitet utöver doktorsavhandlingen
 • Reflekterad pedagogisk grundsyn och pedagogisk förmåga
 • Visad förmåga till samverkan med det övriga samhället med anknytning till utbildning och forskning

Övrigt

Denna anställning som biträdande universitetslektor på heltid är, med stöd av Högskoleförordningen, tidsbegränsad under 4 år, med möjlighet att befordras till en tillsvidareanställning som universitetslektor om behörighetskraven uppfylls.

Tillträde

Tillträdesdag är 2020-01-01 eller enligt överenskommelse.

 Se annonsen i sin helhet på mau.se