arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Malmgeologi

 • Ort

  Luleå

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  5 juni

 • Sök jobbet senast

  26 juni

Om jobbet

BAKGRUND

Luleå tekniska universitet är ett av de ledande universiteten i Europa inom gruvteknik och metallurgi. Universitetet bedriver forskning inom hela bergskedjan - från prospektering, brytning, mineralteknik och metallurgi till hantering av restprodukter och återställning efter avslutad gruvbrytning. Forskningen bedrivs av ledande forskare från traditionella gruvteknikämnen som malmgeologi, geofysik, bergmekanik, bergteknik, geoteknik, mineralteknik, processmetallurgi och tillämpad geokemi, samt forskare från ämnen som kemi, industriell produktionsmiljö, drift och underhållsteknik, strömningslära och ekonomi.

För fortsatt positiv utveckling på LTU ser institutionen för Samhällsbyggnad och Naturresurser (SBN) ett behov av att utöka den seniora personalstyrkan inom ämnet malmgeologi med särskild inriktning mot malmgenes och fokus på de för Sverige relevanta malmbildningsprocesserna.

Vi behöver anställa en biträdande universitetslektor som kan stärka den befintliga gruppen genom att föra in nya forskningsprojekt, handleda studenter och doktorander, samt utveckla vårt civilingenjörsprogram Naturresursteknik. Förutom detta finns ett särskilt intresse för ämnet att stärka sin position inom scanning av borrkärnor och automatiserad karaktärisering av mineral.

ÄMNESBESKRIVNING


Malmgeologi omfattar användning, uppträdande, förekomst och bildningssätt för naturligt förekommande ekonomiska koncentrationer av metalliska råvaror. Forskningen syftar till att beskriva de geologiska betingelser som leder till brytvärda koncentrationer av mineral, samt hur dessa mineral kan användas för en hållbar samhällsutveckling.

ARBETSUPPGIFTER


Innehavaren av befattningen ska främst genomföra forskning och utbildning inom malmgeologi samt även handleda forskarstuderande. Särskild vikt läggs vid tillämpad forskning varför goda kontakter med gruv- och mineralindustri är viktigt. I befattningen ingår undervisning inom grundutbildningen, framför allt inom civilingenjörsprogrammet i naturresursteknik samt mastersprogrammet exploration and environmental geosciences. I befattningen ingår också att initiera nationella och EU-finansierade forskningsprojekt.

BEHÖRIGHETSKRAV ENLIGT HÖGSKOLEFÖRORDNINGEN OCH ANSTÄLLNINGSORDNINGEN

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som:
 • avlagt doktorsexamen eller har en utländsk doktorsexamen som anses motsvara doktorsexamen.
 I första hand bör den komma i fråga för anställning som har avlagt doktorsexamen högst fem år före ansökningstidens utgång. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.  Med särskilda skäl menas ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag, eller liknande omständigheter.

BEDÖMNINGSGRUNDER


För befattningen tillämpas följande bedömningsgrunder: 
 • Vetenskaplig skicklighet
Övriga bedömningsgrunder (viktas i fallande ordning):
 • Pedagogisk skicklighet (erfarenhet av malmgeologisk undervisning på svenska och engelska, samt dokumenterad högskolepedagogisk utbildning)

Dokumenterad kunskap om södra Sveriges malmgeologiska beskaffenhet
 • Administrativ skicklighet som är av betydelse med hänsyn till ämnesinnehåll och till de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, tex. dokumenterad erfarenhet av sökt och erhållen finansiering och ledning av forskningsprojekt nationellt och inom EU.

Förmåga att samverka med det omgivande samhället
 • Förmåga att informera om forskning och utvecklingsarbete

Erfarenhet av internationell forskningssamverkan inom ämnet

ANSTÄLLNINGSTID


Tjänsten inkluderar en tidsbegränsad heltidsanställning under 4 år.

För komplett annons se www.ltu.se/ledigajobb 

INFORMATION


För ytterligare upplysningar kontaktas professor Christina Wanhainen, 0920-49 24 01, e-post christina.wanhainen@ltu.se  

Luleå tekniska universitet arbetar aktivt med jämställdhet och mångfald som bidrar till en kreativ studie- och arbetsmiljö. Universitetets värdegrunder bygger på respekt, öppenhet, samarbete, tillit och ansvar.

Fackliga företrädare:


SACO-S Christer Gardelli 0920-49 18 09, Christer.Gardelli@ltu.se
OFR-S Lars Frisk, 0920-49 17 92, lars.frisk@ltu.se

ANSÖKAN


Du söker befattningen via ansökningsknappen nedan där du bifogar de ansökningshandlingar som efterfrågas, bland annat examensbevis (vidimerade och översatta till svenska eller engelska), pedagogisk egenreflektion och publikationer, etc. Följ länken Instruktioner för sökande för kompletta instruktioner. Ansökan ska vara skriven på svenska eller engelska / Skriv gärna din ansökan på engelska eftersom vi använder engelsktalande sakkunniga. 

Ansökningshandlingar som ej kan bifogas elektroniskt ska skickas i tre exemplar till Luleå tekniska universitet, registrator, 971 87 Luleå, märk handlingarna med referensnummer.

Sista ansökningsdag: 26 juni, 2019
Referensnummer: LTU-2127-2019