arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i Humanekologi

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  13 februari

 • Sök jobbet senast

  6 mars

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen fo¨r kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 ansta¨llda, 400 hela°rsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och ho¨gt internationaliserad forskning och utbildning. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framga°ngsrik i konkurrensen om sa°va¨l fakultetsmedel som externa forskningsanslag. I tilla¨gg till de ma°nga nationella och internationella samarbeten och na¨tverk som etablerats har institutionen na¨ra kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet. Centrala forsknings-och undervisningsomra°den omra°den a¨r bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, humanekologi och urban och social geografi samt GIS.

A¨mnesbeskrivning
Humanekologiska avdelningen utgår från en miljo¨antropologisk och tva¨rvetenskaplig definition av det humanekologiska forskningsfa¨ltet.

Forskning och undervisning vid Humanekologiska avdelningen behandlar fo¨rhållandet mellan ma¨nniska och miljo¨ i olika kulturella sammanhang. 

Arbetsbeskrivning

Arbetsuppgifterna omfattar undervisning och forskning i humanekologi. 30 procent av anställningen består av fakultetsfinansierad forskning och 70 procent av undervisning inkluderande eventuella administrativa uppgifter. Forskningsandelen kan uto¨kas ytterligare via externa forskningsmedel. Innehavaren av ansta¨llningen skall fo¨rutom att kunna bedriva undervisning och forskning av ho¨g kvalitet i humanekologi också medverka i utveckling och administration av utbildningsprogram och kurser inom ämnet och också för kurser och utbildningsprogram i skärningsfältet mellan humanekologi, samhällsgeografi och utvecklingsstudier. Undervisning kan komma att ske på både engelska och svenska.

Kvalifikationer

Beho¨rig att ansta¨llas som bitra¨dande universitetslektor a¨r den som avlagt doktorsexamen eller motsvarande utla¨ndsk examen inom humanekologi eller har uppnått motsvarande vetenskaplig kompetens, från ett närliggande ämne, t ex inom hållbarhetsvetenskap eller antropologi. Fra¨mst bo¨r den komma i fråga som avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens ho¨gst fem år fo¨re anso¨kningstidens utgång. Sökande ska kunna uppvisa dokumenterad pedagogisk skicklighet och undervisningserfarenhet relevant för utbildningen som bedrivs vid institutionen. Sökande ska också kunna uppvisa dokumenterad vetenskaplig skicklighet. God fo¨rmåga att utveckla och genomfo¨ra forskning av ho¨g kvalitet samt pedagogisk fo¨rmåga utgo¨r grund fo¨r bedo¨mning av ansta¨llningen. Vidare beaktas fo¨rmågan att samverka med det omgivande samha¨llet och att informera om forskning och utvecklingsarbete. Undervisning kan komma att ske både på svenska och engelska. Institutionen fo¨rva¨ntar sig da¨rfo¨r att icke skandinaviskspråkiga innehavare av tja¨nsten i längden lär sig att behärska svenska.

Befordran

En bitra¨dande universitetslektor ska efter anso¨kan befordras till en ansta¨llning tills vidare som universitetslektor om han eller hon har beho¨righet fo¨r sådan ansta¨llning och dessutom bedo¨ms la¨mplig vid en pro¨vning enligt de beho¨righetskrav och bedo¨mningsgrunder som fakulteten sta¨llt upp fo¨r befordran till universitetslektor och som framgår av utlysningen/kravprofilen. En bitra¨dande universitetslektor kan endast anso¨ka om befordran vid ett tillfa¨lle. Anso¨kan skall inges till samha¨llsvetenskapliga fakulteten senast efter tre år och 6 månader ansta¨llningstid.

Den o¨vergripande bedo¨mningsgrunden a¨r att den so¨kande skall visa en stark progression i fo¨rmågan att bedriva undervisning och forskning. Bedo¨mningsgrunderna fo¨r en befordran a¨r i fo¨revarande fall att den so¨kande visat:
• va¨l vitsordad vetenskaplig kompetens som a¨r av betydelse med ha¨nsyn till ansta¨llningens a¨mnesinnehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå i ansta¨llningen. Detta innefattar en dokumenterad god nationell och internationell nivå som forskare. Sa¨rskild vikt kommer att la¨ggas vid dokumenterad fo¨rmåga i fråga om internationell publicering. • va¨l vitsordad pedagogisk skicklighet. Sa¨rskild vikt kommer att la¨ggas vid dokumenterad fo¨rmåga att kunna bedriva undervisning och handledning på olika nivåer och att kvalitet och bredd i undervisningskompetensen utvecklats o¨ver tiden.
 • progression i det akademiska ledarskapet genom o¨kad fo¨rmåga att utveckla, leda och genomfo¨ra utbildning och forskning och/eller visat engagemang/ledarskap fo¨r institutionsgemensamma uppgifter.
 • Dokumenterad fo¨rmåga att formulera forskningsanso¨kningar fo¨r externa medel.
 • god fo¨rmåga att samverka med det omgivande samha¨llet och att informera om forskning och utvecklingsarbete.
 • sådan personlig fo¨rmåga i o¨vrigt som a¨r av betydelse fo¨r att fullgo¨ra arbetsuppgifterna va¨l.
 • i det fall det a¨r aktuellt, tillra¨ckliga fa¨rdigheter i svenska språket fo¨r att kunna undervisa på svenska
Anso¨kan

Ansta¨llningen so¨ks elektroniskt via Lunds universitets so¨kandeportal. Anso¨kan skall vara utformad i enlighet med Samha¨llsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http:// www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, anders.kirchner@sam.lu.se

Till anso¨kan bifogas:

- Meritfo¨rteckning
- Kopior/intyg av betyg,
- Skriftlig redogo¨relse fo¨r vetenskaplig och pedagogisk skicklighet (se anvisning om pedagogisk meritportfo¨lj)
- De vetenskapliga skrifter som åberopas (ho¨gst fem arbeten).
- Den so¨kande ska a¨ven bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att a¨gna sig åt inom den aktuella ansta¨llningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.
Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Agnes Andersson Djurfeldt, prefekt

046 222 8423, agnes.andersson_djurfeldt@keg.lu.se


Alf Hornborg, professor

046 222 3113, alf.hornborg@hek.lu.se