arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande universitetslektor i biometrisk genetik inom växtförädling

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  4 oktober

 • Sök jobbet senast

  4 december

Om jobbet

Institutionen för växtförädling, vid SLU i Alnarp arbetar med forskning, utbildning och innovationsarbete. Fokus ligger på verksamheter som är av strategisk betydelse för grödor med en hållbar och lönsam produktion av växtbaserade livsmedel, foder och industriprodukter i ett föränderligt klimat. Institutionen utgör en multidisciplinär, innovativ och kreativ miljö som arbetar med nuvarande och framtida utmaningar. Läs mer om institutionen här: 

Ämnesbeskrivning

Ämnet för anställningen är biologi med inriktning mot biometrisk genetik inom hortikulturell växtförädling. Användningen av genetiska resurser för grödor i genbanker kan effektiviseras genom att kombinera genomik med populations- och kvantitativ genetik för att integrera och jämförande analysera fenotypisk, härstamnings- och genotypinformation för viktiga egenskaper. Inriktningen för anställningen fokuserar därför på forskning och utbildning i användningen av populationsgenomik för diversitetsanalys av grödors genpool, associationsgenetik för multigenetiska egenskaper och genomisk prediktering av förädlingsvärden för att förbättra växtförädlingen, särskilt för trädgårdsgrödor. Anställningen kommer att knytas till avdelningen för växtförädling.

Arbetsuppgifter

Den biträdande universitetslektorn ska utveckla en egen forskningsprofil inom ämnet för anställningen och ges utvecklingsmöjligheter för att kunna meritera sig till docent och universitetslektor inom ämnet.

Därutöver förväntas innehavaren av anställningen att inom ämnesområdet för anställningen:
 • forska och söka extern finansiering i konkurrens samt publicera vetenskapliga artiklar
 • initiera uppbyggnaden av en egen forskargrupp
 • delta i forskarutbildningen som biträdande handledare
 • undervisa på grund-, avancerad nivå och i forskarutbildningen
 • utveckla undervisningsverktyg (inklusive självlärande e-learning) för grund- och avanceradnivå samt forskarnivå med hjälp av bl.a. äpple- och potatisförädlingsdatabaser inompågående växtförädlingsprogram
 • bygga och vidareutveckla nätverk med vetenskapssamhälle, industri och andraintressenter, nationellt och internationellt
 • aktivt samarbeta med NordGen, med fröindustrin och odlare i Sverige, samt med andrasom är engagerade i att förbättra trädgårdsgrödor i Norden och i EU
 • samarbeta nära med forskare inom avdelningen, institutionen och övriga SLU, samt genomnationellt och internationellt samarbete
Institutionen har en parallellspråkig arbetsmiljö. Biträdande universitetslektorn kommer att kunna utföra de flesta av sina uppgifter på engelska. I och med att universitetet är svenskspråkigt förväntas innehavaren dock kunna arbeta och undervisa på svenska inom fyra år från tillträdet till anställningen. Institutionen kommer att stödja innehavaren att nå detta.

Behörighet

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Främst bör den komma ifråga som uppnått denna behörighet högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl anses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den framgångsrika kandidaten ska ha:

 • doktorsexamen i ämnet biologi, kvantitativ genetik, populationsgenomik, växtförädling,eller i motsvarande disciplin med relevans för anställningens ämnesområde
 • visat vetenskaplig och pedagogisk skicklighet inom anställningens ämnesområde
 • visat ett teoretiskt djup av relevans för anställningens ämnesområde och en förmåga attpublicera sin forskning internationellt
 • visat förmåga att tillämpa moderna verktyg och metoder (associationsgenetik ochgenomisk prediktering) för förbättring av grödor
 • visat förmåga att effektivt kommunicera med studenter och doktorander antingen iklassrummet eller genom handledning
 • ha kunskaper i användningen av fri programvara med relevans för anställningensämnesområde
 • erfarenhet av olika forsknings- och laboratoriemiljöer samt tillämpningsmetoder av relevansför anställningens ämnesområde
 • god förmåga att kommunicera på engelska i tal och skrift
Bedömningsgrunder 
Som bedömningsgrunder vid anställning ska i första hand gälla graden av sådan skicklighetsom är ett krav för behörighet för anställning. Vid prövningen till anställning som biträdande universitetslektor läggs framför allt vikt vid kvantitativa indikationer på sökandes vetenskapliga skicklighet, såsom vetenskapliga publikationer, priser, forskningsmedel och andra mätbara resultat. Kunskaper om jordbruk och det svenska jordbrukssystemet är meriterande. Samarbetsförmåga och erfarenhet av administration och undervisning är meriterande. Vid sidan av kvalifikationskraven kommer vikt läggas vid den sökandes personliga egenskaper och förmågor.

Sista ansökningsdatum:

2022-12-04

Placering/ort:
 Alnarp

Omfattning:

100%

Anställningsform:

Tills vidare, anställningen är tidsbegränsad i enlighet med Högskoleförordningen och omfattar fyra (4) år. Ett biträdande universitetslektorat är en meriteringsanställning som utgör det första steget i en akademisk karriär vid SLU. En biträdande universitetslektor har rätt att under sin anställning ansöka om prövning till befordran till universitetslektor utifrån kriterier som fastställs i samband med utlysningen av anställningen som biträdande universitetslektor

Tillträde:

Enligt överenskommelse.

Ansökan:

Det är önskvärt att ansökan skrivs på engelska, eftersom ansökningarna kommer att bedömas av sakkunniga både i Sverige och utomlands.

Till ledning för din ansökan finns SLU:s Anställningsordning och Riktlinjer för ansökan om anställning som professor, universitetslektor eller biträdande universitetslektor vid SLU som du kan läsa här.

De vetenskapliga och pedagogiska arbeten som sökanden önskar åberopa skall anges i ansökan. Högst 5 vetenskapliga och 5 pedagogiska arbeten inklusive populärvetenskap och forskningsinformation får anges. Därutöver skall fullständig publikationslista med markering av vilka arbeten som inges, lämnas.

Välkommen med din ansökan via ansökningsknappen nedan.

Fackliga kontaktpersoner:

https://internt.slu.se/min-anstallning/facket/kontaktpersoner/

Arbetslivserfarenheter

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Lönerevision

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat