arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i miljögeokemi

 • Ort

  Stockholm

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  6 november

 • Sök jobbet senast

  15 januari

Om jobbet

vid Institutionen för geologiska vetenskaper. Sista ansökningsdag: 2019-01-15.

Institutionen för geologiska vetenskaper är en framstående institution inom den naturvetenskapliga fakulteten med cirka 80 anställda och 1000 studenter per läsår. Undervisningen sker på kandidat-, magister- och doktorandnivå. De viktigaste forskningsområdena är geokemi, geologi och marin geologi. Inom dessa områden är vi väl etablerade inom fokusområdena marin geofysik, paleoceanografi, paleoklimat, geokemi, biogeokemi, petrologi och tektonik. Geokemisk forskning vid Stockholms universitet har en lång tradition av lågtemperaturgeokemi, som syftar till att förstå de geokemiska processer som bestämmer klimatet på jorden, dess uppbyggnad och historia. Mer information finns på https://www.su.se/geo/english/.

Hos Östersjöcentrum samlas en unik kombination av forskare och kommunikatörer som arbetar med att öka kunskapen om havet och förbättra samhällets åtgärder mot olika miljöproblem. Centrumet ger vetenskapligt stöd i Östersjörelaterade beslut och gör forskningsresultat användbara för samhället. Mer information finns på https://www.su.se/ostersjocentrum/.

Ämne/ämnesbeskrivning
Oorganiska geokemiska processer i marina miljöer med ledning av isotop-, spårämne- eller spårgasanalyser.

Arbetsuppgifter

Forskning samt viss undervisning och handledning. Arbetet utförs till 20 % vid Östersjöcentrum, Stockholms universitet.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen eller har utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Främst bör den komma ifråga som avlagt sådan examen högst fem år före ansökningstidens utgång. Även den som har avlagt sådan examen tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Samtliga läraranställningar vid Stockholms universitet förutsätter att den sökande har förmåga att samarbeta och lämplighet i övrigt för att fullgöra arbetsuppgifterna.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet. Därnäst fästs vikt vid att planerad forskningsverksamhet är relevant för Östersjön. Viss vikt fästs vid pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten kommer i första hand att bedömas inom ämnesområdet för anställningen.

Anställningsvillkor

För denna anställning gäller att den biträdande lektorn anställs tills vidare, dock längst sex år. Anställningen kan förlängas till maximalt åtta år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Områdesnämnden för naturvetenskap.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Övriga upplysningar

Fakulteten välkomnar ansökningar från kvinnor då flertalet lärare vid institutionen är män.

Anställningsformen biträdande lektor ingår i universitetets karriärväg och regleras i Högskoleförordningen (SFS 2017:844).

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Carl-Magnus Mörth, tfn 08-16 47 31, magnus.morth@su.se eller professor Patrick Crill, tfn 08-16 47 40, patrick.crill@geo.su.se

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Mikael Stenberg, tfn 08-16 20 86, mikael.stenberg@su.se

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST och Lärarförbundet), tfn 08-16 20 00 (vx), samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

 

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.