arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  22 januari

 • Sök jobbet senast

  21 mars

Om jobbet

Beskrivning

Institutionen för matematik och datavetenskap vid Karlstads universitet söker en biträdande lektor i matematik med inriktning tillämpad optimering.

Denna anställning är tänkt att komplettera och stärka nuvarande forskning och utbildning inom matematik. Anställningen är på heltid och omfattar fyra år.

Vid institutionen för matematik och datavetenskap finns två forskarutbildningsämnen, matematik och datavetenskap. Institutionen har över 70 anställda inom forskning och undervisning. Ämnet matematik vid Karlstads universitet har två huvudsakliga inriktningar: matematik och matematikens didaktik. Forskningen inom matematik drivs av problemformuleringar inspirerade av verkliga tillämpningar och fokuserar på flerskalemodellering, analys och simuleringsmetoder för partiella differentialekvationer (PDE), kinetisk teori, funktionalanalys, interagerande partikelsystem, felkorrigerande koder och informationsteori. För mer information se https://www.kau.se/matematik.

Ämnet matematik har ett stort undervisningsuppdrag inom grundutbildningen och ansvarar för ett stort antal kurser inom ingenjörs- och lärarutbildning samt för kandidatprogrammet i matematik.

Arbetsuppgifter


Arbetsuppgifterna utgörs huvudsakligen av forskningsverksamhet. Andra viktiga arbetsuppgifter inkluderar samarbete med näringslivet och undervisning i ämnet (upp till 25 %) på olika nivåer. I anställningen ingår även handledning på grundnivå, avancerad nivå och forskarutbildningsnivå, samt forskningsadministration. Viktiga arbetsuppgifter är också att bidra till hur frågor från företag kan kopplas till metoder inom tillämpad matematik samt att arbeta med forskningsfrågor inom optimering som uppstår inom andra områden (t.ex. hjälpa till att lösa optimeringsproblem inom datavetenskap).

Den sökande förväntas bidra aktivt till utvecklingen av forskargruppen i matematik genom att bedriva högkvalitativ forskning. Hen är aktivt engagerad i att stärka och underhålla det egna professionella nätverket. Den sökande förväntas dessutom arbeta självständigt som en del av ett lag, till exempel genom att främja interaktioner och samarbeten med andra institutioner vid universitetet och det omgivande samhället lokalt såväl som internationellt.

För att bidra till en god arbetsmiljö och utveckling av verksamheten förutsätts du vara på plats och delta i det dagliga arbetet.

Behörighetskrav


Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i matematik med inriktning tillämpad optimering ur ett brett perspektiv eller som har motsvarande kvalifikationer (t.ex. beräkningsaspekter av storskaliga kombinatoriska optimeringsproblem, robust optimering, tillämpade stokastiska processer/modellering, lösa optimeringsproblem inom maskininlärning, bayesiansk statistik, inversa problem, beräkningsaspekter av stokastisk optimal kontroll, statistisk fysik med icke-jämvikt i stora nätverk, stokastiskt interagerande partikelsystem, industriell matematik), eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. I första hand är anställningen avsedd för de vars doktorsexamen inte är äldre än 5 år eller som på den tiden uppnått motsvarande kompetens, vid ansökningstidens sista dag. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl.

Arbetet förutsätter goda kunskaper i svenska och engelska. Saknas någon av dessa kunskaper kan anställning ändå ske under förutsättning, att den som anställs, har förmågan att aktivt inhämta dessa. Mycket goda kunskaper i engelska, både tal och skrift, är ett krav.

Enligt Karlstads universitets anställningsordning ska lärare ha de personliga egenskaper som krävs för att fullgöra anställningen väl. Alla anställda förväntas samarbeta och bemöta kollegor och studenter med respekt, ta ansvar för verksamheten och de egna arbetsuppgifterna samt bidra till en god arbetsmiljö.

Ett krav är även väl genomförd högskolepedagogisk utbildning. Om utbildningen saknas, kan en anställning ändå ske, under förutsättning att den anställde förbinder sig att genomföra den under de första två årens anställning. För behörighetskrav i övrigt hänvisas till Karlstads universitets anställningsordning: http://intra.kau.se/dokument/upload/82F31D101db1413EF4kg703439F0/17_20 Bilaga anstallningsordn.pdf

Villkor


Anställningen är tidsbegränsad på heltid under fyra år med start snarast möjligt.

Övrigt


Karlstads universitet värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.

Ansökan


Till ansökan bifogas väl dokumenterade meriter. Du som sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med annonsen och att dokumentera din kompetens på ett sätt som medger en saklig, kvalitativ bedömning. Komplett ansökan ska vara inne vid ansökningstidens slut. En ofullständig ansökan kan medföra att din kompetens inte kan prövas i alla avseenden.

Ansökan ska bestå av:


- personligt brev där den sökande beskriver varför hen är intresserad av den utlysta tjänsten
- CV, inklusive namn på tre referenspersoner
- forskningsbeskrivning (inklusive kort beskrivning av de huvudsakliga forskningsidéerna som den sökande vill genomföra vid Karlstads universitet)
- fördjupad redogörelse för vetenskaplig och pedagogisk verksamhet
- redogörelse för erfarenhet från ledning, samarbete och administration
- publikationsförteckning
- forskningsplan kopior på betyg, intyg och examensbevis
- högst tio vetenskapliga publikationer samt högst fem arbeten avsedda att förmedla kunskaper, t.ex. läroböcker, dataprogram för undervisning eller populärvetenskapliga artiklar.

Ansökan görs i universitetets webbaserade rekryteringsverktyg Varbi. Alla handlingar och publikationer som du önskar ska vara en del av din ansökan ska bifogas den digitala ansökan (skicka inte länkar).

De underlag som inte kan skickas elektroniskt, exempelvis böcker, publikationer, dataprogram, ska skickas i tre exemplar till:

Karlstads universitet


Registrator

651 88 Karlstad

Ange referensnummer: REK 2020/242

Sista ansökningsdag: 21 mars 2021

Välkommen med din ansökan!

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: Snarast eller efter överenskommelse Tillsvidareanställning