arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i kriminologi

 • Yrkesroll

  Universitets- och högskolelektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  18 maj

 • Sök jobbet senast

  20 augusti

Om jobbet

vid Kriminologiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2021-08-20.

Ämne/ämnesbeskrivning
Kriminologi är ett samhällsvetenskapligt ämne om studiet av brott och reaktioner på brott. En kriminolog intresserar sig bland annat för frågor om brottslighetens orsaker och struktur samt dess variation över tid och rum, men också för effekter av olika typer av påföljder och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten. Brott är ytterst något som begås av en enskild individ. I ett samhällsvetenskapligt perspektiv är brottslighet samtidigt något som skiljer sig åt mellan grupper och länder och varierar historiskt. Hur ska detta förklaras? En viktig utgångspunkt för ämnet är att något har definierats som brottsligt. Detta ställer forskningsfrågor om varför vissa handlingar kriminaliseras och andra inte. Vid kriminologiska institutionen forskas om ämnen som kriminalpolitik, brottsofferfrågor, brottslighetens utveckling över tid och orsaker till brott på både individ-, grupp- och samhällsnivå.

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna omfattar forskning och undervisning på grund- och avancerad nivå i ämnet kriminologi. Anställningen delas mellan forskning 51 procent och undervisning 49 procent. Undervisningen sker i huvudsak på svenska. Den sökande förväntas delta i pedagogiskt utvecklingsarbete och institutionens inre arbete och bidra till samverkan med det omgivande samhället. I anställningen kan även ingå administrativa arbetsuppgifter och ledningsuppdrag.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande lektor är den som har avlagt doktorsexamen i kriminologi eller har motsvarande vetenskaplig kompetens. Med motsvarande vetenskaplig kompetens menas doktorsexamen i annat ämne inom samhällsvetenskap, humaniora eller juridik, men där avhandling och/eller fortsatt forskning tydligt tagit sig an kriminologiska frågeställningar.

Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter.

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå. (obs skillnaden mellan vetenskaplig och pedagogisk är obligatorisk för denna typ av tjänst)

Stor vikt fästs även vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.

Stor vikt fästs slutligen också vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Vikt fästs vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Vikt fästs vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar


Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Anställningens längd är fyra år.

Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till anställning tills vidare som universitetslektor. Specifika kriterier för befordran från biträdande lektor till universitetslektor är fastställda av Samhällsvetenskapliga fakulteten och återfinns på denna sida. Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

 

Ansökan

Du söker anställningen via Stockholms universitets rekryteringssystem.

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Universitets- och högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning.

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid/ Ej specificerat