arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande lektor i företagsekonomi, inriktning marknadsföring

 • Yrkesroll

  Biträdande universitetslektor

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  10 juni

 • Sök jobbet senast

  8 augusti

Om jobbet

vid Företagsekonomiska institutionen. Sista ansökningsdag: 2022-08-08.

Arbetsuppgifter

Den huvudsakliga uppgiften för innehavaren av detta biträdande lektorat är att bedriva forskning samt undervisning och handledning inom marknadsföring med fokus på marknadskommunikation, reklam och PR.

I anställningen ingår att bedriva forskning (51%) samt undervisning, handledning och medverkan i planering och utveckling av utbildning inom ämnet (49%). I arbetsuppgifterna kan även ingå kursutveckling, programansvar och kursansvar. Innehavaren ska även delta i institutionens inre arbete och ämnets pedagogiska utveckling.

Den som anställs förväntas engagera sig i institutionens forskning samt kunna initiera, organisera och leda forskningsprojekt. Vidare ska den biträdande universitetslektorns verksamhet inriktas mot internationella vetenskapliga publikationer och ansökningar om forskningsmedel.

Behörighetskrav

Behörig att anställas som biträdande universitetslektor är den som har avlagt doktorsexamen i företagsekonomi, eller har motsvarande vetenskaplig kompetens, exempelvis inom marknadskommunikation, eller reklam och PR. Främst bör den komma i fråga som har avlagt doktorsexamen eller har nått motsvarande kompetens högst fem år innan tiden för ansökan av anställningen som biträdande lektor har gått ut. Även den som har avlagt doktorsexamen eller har uppnått motsvarande kompetens tidigare kan dock komma i fråga om det finns särskilda skäl. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet eller andra liknande omständigheter. 

Den sökande ska ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Den pedagogiska skickligheten ska i normalfallet ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Den pedagogiska skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i den pedagogiska verksamheten.

Bedömningsgrunder

Särskild vikt fästs vid vetenskaplig skicklighet inom marknadskommunikation, reklam och PR. Det är särskilt meriterande med forskning relaterad till digitalisering och digitala medier. För att dokumentera forskningsaktiviteten är internationella publiceringar inom detta område under de senaste fem åren särskilt meriterande.

Stor vikt fästs vid pedagogisk skicklighet visad genom egen undervisning på grundnivå och avancerad nivå.

Stor vikt fästs vid dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Stor vikt fästs också vid en väl genomarbetad plan för forskning under anställningstiden.

Vikt fästs vid dokumenterad förmåga att genomföra forskning baserad på både kvantitativa metoder och kvalitativa metoder.

Vikt fästs även vid administrativ skicklighet samt vid förmågan att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete.

Vikt fästs också vid att framgångsrikt ha planerat, sökt och erhållit bidrag för forskningsprojekt från externa finansiärer.

Högskolepedagogisk utbildning

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt.

Övriga upplysningar

Då den samhällsvetenskapliga fakulteten eftersträvar en jämnare könsfördelning bland universitetslektorer ser institutionen gärna att kvinnor söker anställningen.

Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Svenskspråkighet är inget krav vid tillsättningen, men sökanden ska vara beredd att inom två år kunna ta på sig administrativa och pedagogiska arbetsuppgifter som förutsätter förståelse och bruk av svenska.

Anställningens längd är fyra år.

En biträdande lektor får anställas tillsvidare, dock längst under en tid på minst fyra och högst sex år i enlighet med Högskoleförordningen (1993:100) (HF). Anställningens längd bestäms innan utlysning. Syftet med anställningen är att läraren ska ges möjlighet att utveckla sin självständighet som forskare och meritera sig såväl vetenskapligt som pedagogiskt för att uppfylla kraven på behörighet för en anställning som universitetslektor.

Anställningen kan förlängas högst två år om särskilda skäl finns. Särskilda skäl kan t.ex. vara sjukfrånvaro eller föräldraledighet. Efter ansökan och prövning kan den biträdande lektorn befordras till en anställning tillsvidare som universitetslektor förutsatt att han eller hon uppfyller kraven i HF, AOSU och av Områdesnämnden för humanvetenskap beslutade kriterier (Dnr SU FV-2.3.1.2-0026-17). Observera att befordringskriterierna är samma oavsett anställningens längd.

Ansökan om befordran till universitetslektor ska inlämnas till fakulteten senast nio månader innan förordnandet som biträdande lektor löper ut.

Stockholms universitet strävar efter att vara en arbetsplats som är fri från diskriminering och ger lika möjligheter för alla.

Kontakt

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, Maria Frostling, tfn 073-461 11 46, mfh@sbs.su.se.

Frågor om anställningsförfarandet kan ställas till handläggaren Kay Artle, tfn 08-16 40 49, kay.artle@su.se.

Fackliga företrädare

Ingrid Lander (Saco-S), tfn 0708-16 26 64, saco@saco.su.se, Alejandra Pizarro Carrasco (Fackförbundet ST/Lärarförbundet), tfn 08-16 34 89, alejandra@st.su.se, samt seko@seko.su.se (SEKO).

Ansökan

Vi ser gärna att din ansökan skrivs på engelska, då den kommer att granskas av internationella sakkunniga varvid engelska är arbetsspråket.

OBS! Den fullständiga annonsen hittar du på Stockholms universitets webbsida su.se/jobb

Välkommen med din ansökan!

Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Biträdande universitetslektor/Biträdande högskolelektor

Lön

Stockholms universitet tillämpar individuell lönesättning

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Anställningens längd är fyra år. Ej specificerat