arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

Biträdande länsarkitekt

 • Yrkesroll

  Arkitekt

 • Anställning

  Heltid, Tillsvidare

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 september

 • Sök jobbet senast

  25 oktober

Om jobbet

Länsstyrelsen är en serviceinriktad kunskapsmyndighet som arbetar för Västerbottens utveckling och framtid. Myndigheten är en regional del av den svenska statsförvaltningen - med uppdrag att verka för att nationella mål får genomslag i länet, att samordna olika samhällsintressen, och att följa och till regeringen rapportera tillståndet i länet. Länsstyrelsens uppgifter omfattar bland annat samhällsplanering, natur- och miljövård, regional tillväxt, klimat- och energifrågor, landsbygdsfrågor och krisberedskap.

Länsstyrelsen arbetar strategiskt för en långsiktigt ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbar utveckling, ett starkt näringsliv och företagande. För tillgänglighet, trygghet och service för alla och med miljömålen i fokus. Länsstyrelsen ska uppfattas både som professionell och pålitlig, oberoende och trovärdig och samtidigt som en hjälpsam myndighet. Vårt gemensamma fokus ska alltid vara att utgå från dem vi är till för.
Arbetsplatsen har för närvarande 260 medarbetare. Landshövdingen är myndighetens chef.
Vår vision lyder: Tillsammans gör vi det hållbara möjligt!

ARBETSUPPGIFTER

Tjänsten är placerad vid Enheten för samhällsutveckling inom verksamhetsområdet Kulturmiljö/Samhällsplanering och boende och du kommer att arbeta i ett team av arkitekter och samhällsplanerare. Vi arbetar tvärsektoriellt i nära samverkan med ett flertal sakområden inom Länsstyrelsen. I våra uppgifter ingår bland annat att samverka med kommunerna i deras fysiska planering och att medverka i Trafikverkets infrastrukturplanering. Vi tar fram planeringsunderlag, granskar och överprövar kommunala antagandebeslut om detaljplaner och strandskydd samt ger byggnadsnämnderna vägledning i deras tillsynsarbete. Plan- och bygglagstiftningen, trafiklagarna och miljöbalken ger de huvudsakliga ramarna för verksamheten. Vi handlägger även olika statliga stöd för bland annat byggande av bostäder, sammanställer information och utför analyser av länets bostadsmarknad.

Dina arbetsuppgifter innebär:

 • biträda länsarkitekten i att stödja länsledningen och verksamhetsansvariga i frågor av särskild strategisk betydelse inom samhällsplaneringsområdet.
 • biträda länsarkitekten i att företräda Länsstyrelsen gentemot kommuner, organisationer, verksamhetsutövare och medborgare i frågor av särskild strategisk betydelse inom samhällsplaneringsområdet.
 • företräda Länsstyrelsen i frågor som rör arkitektur och gestaltning.
 • samverkan med och rådgivning till länets kommuner i den fysiska planeringen.
 • granskning av detaljplaner, områdesbestämmelser och strandskyddsdispenser samt vid behov även översiktsplaner och fördjupade översiktsplaner.
 • att medverka i och driva utredningar, uppdrag och projekt på regional och nationell nivå.
 • att bereda och besvara remisser från regeringen eller statliga myndigheter.
 • att inom ramen för arbetet samverka med berörda statliga myndigheter samt internt med Länsstyrelsens olika verksamhetsområden.
Beroende på kompetens och erfarenhet kan du även komma att arbeta med olika former av tillsynsvägledning gentemot länets kommuner.

KVALIFIKATIONER

För tjänsten krävs att du har:
 • arkitektexamen på masternivå med inriktning inom byggnads- eller landskapsarkitektur.
 • mångårig erfarenhet av myndighetsutövning, ärendehandläggning eller rådgivning från kommun, länsstyrelse eller annan statlig myndighet.
 • minst 7 års erfarenhet av kvalificerat arbete med plan- och byggfrågor.
 • erfarenhet av att tillämpa plan- och bygglagstiftningen och miljöbalken.
 • erfarenhet från arbete med gestaltning samt förståelse för helhet och samband inom arkitektur.

Det är meriterande om du har:

 • erfarenhet av att tillämpa annan lagstiftning.
 • erfarenhet att arbeta med utredningar.
 • kunskaper i byggteknik och erfarenhet av arbete med bygglovgivning.
 • vana att arbeta i GIS.
Dina personliga egenskaper väger tungt då arbetet innebär flera utmaningar där olika intressen måste vägas mot varandra i ett helhetsperspektiv. Som person bör du därför ha hög integritet, vara uthållig, självständig, initiativrik och ha god analytisk förmåga. För att lyckas i uppdraget bör du ha lätt för att samarbeta, vara lyhörd och ha god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Självklart har du ett stort intresse för samhällsfrågor

ÖVRIGT

Länsstyrelsen arbetar aktivt för att vara en myndighet som är fri från all diskriminering.
Vid denna rekrytering har vi redan valt annonskanaler.
Observera att en tjänsteansökning är en inkommen handling och kan därmed inte behandlas konfidentiellt.
Ange ditt löneanspråk.
så här behandlar vi dina personuppgifter, www.lansstyrelsen.se/dataskydd
Då Länsstyrelsen är både regional krishanterings- och totalförsvarsmyndighet kan du i händelse av samhällskris eller krig få arbeta med andra uppgifter än dem du anställts för inom ramen för myndighetens kris- eller krigsorganisation.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Arkitekt

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

Heltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde snarast enligt överenskommelse.