arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1–2 doktorander i företagsekonomi (finans)

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  30 juni

 • Sök jobbet senast

  1 september

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.

Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.

Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.

Företagsekonomiska institutionen utlyser en till två doktorandtjänster inom området finans (transition finance) med inriktning mot hållbar omställning och utveckling (biologisk mångfald) inom näringsliv och finansmarknad.

Forskning med denna inriktning syftar till att bidra med empiriska studier inom området samt ökad teoretisk kunskap och generell förståelse för hur företag och finansmarknad arbetar med biologisk mångfald och hur detta arbete kan förbättras så att biologisk mångfald integreras som en viktig aspekt i finansiellt beslutsfattande. Doktoranden förväntas även bidra till utveckling av innovativa verktyg och arbetssätt som främjar näringslivets och finansmarknadens hållbarhetsomställning.

Anställningsform: Tidsbegränsad anställning, 4 år. Den första anställningen får gälla högst ett år. Anställningen får förnyas med högst två år i taget.

Placering: Företagsekonomiska institutionen, Ekonomihögskolan, Lund

Arbetsuppgifter


Bestämmelser för anställning som doktorand återfinns i Högskoleförordningen 5 kap, 1-7 §§ och förordningen SFS1998:80. Som innehavare får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå.

Den som är anställd som doktorand ska huvudsakligen ägna sig åt egen forskarutbildning men kan även åläggas att fullgöra tjänstgöring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt särskilda bestämmelser i Högskoleförordningen.

Den utlysta tjänsten finansieras inom ramen för det befintliga forskningsprogrammet BIOPATH, vilket finansieras av stiftelsen för miljöstrategisk forskning Mistra. Du kommer att vara en del av en interdisciplinär forskningsmiljö bestående av andra doktorander, postdocs samt seniora forskare från flera olika fakulteter och lärosäten. Du förväntas aktivt att bidra till forskningen inom programmets olika tvärvetenskapliga delområden både i samarbete med andra samt individuellt. Exempel på programmets delområden inkluderar:

- Näringslivets och finansmarknadens nuvarande policies, initiativ, verktyg, och arbetssätt för hållbar omställning och hållbar utveckling (biologisk mångfald)
- Innovativa verktyg och arbetssätt som stärker och accelererar näringslivets och finansmarknadens hållbarhetsarbete
- Testning och utvärdering av de utvecklade verktygen och arbetssätten tillsammans med forskningsprogrammets övriga forskare och externa partners för att på bästa sätt främja en effektiv hållbarhetsomställning

Behörighet


Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper (Högskoleförordningen 7 kap 39 §).

Behörig att antas till forskarutbildningen i företagsekonomi är den som vid ansökningstillfället uppfyller kraven på grundläggande behörighet samt har avslutat minst 90 högskolepoäng i ett för forskarutbildningen relevant ämne och ett självständigt arbete, relevant för forskarutbildningen, motsvarande minst 15 högskolepoäng. Särskild behörighet har också den som på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Bedömningsgrund


Avgörande urvalskriterium är förmågan att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Särskild vikt läggs vid följande:

- Akademiska meriter, särskilt på master-/magisternivå
- Kandidat- och master-/magisteruppsats, särskilt den senare
- Forskningsplanens relevans och genomförbarhet
- Övriga meriter och utmärkelser vilka visar på kandidatens förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen

Beslut om antagning till forskarutbildningen fattas av prefekten efter samråd med studierektor för forskarutbildningen och vid behov av ytterligare medbedömare med speciell kompetens inom den sökandes tänkta avhandlingsområde.

Villkor


Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande


Ansökan ska skrivas på engelska.

Ansökan ska innehålla:


- Ifylld ansökningsblankett (som finns här: http://www.fek.lu.se/forskarutbildning/ansokan)
- Introduktionsbrev
- Curriculum Vitae
- Forskningsplan omfattande högst 5 sidor
- Betyg och examensbevis
- Uppsats på avancerad nivå och ev. på grundnivå
- Övriga handlingar som sökande önskar åberopa

Vidimerade kopior av intyg krävs.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Arbetslivserfarenheter

Arbetsgivaren efterfrågar följande erfarenheter eller kunskaper

Krav
 • Doktorand

Lön

Månadslön

Lönetyp: Fast månads- vecko- eller timlön

Anställningsvillkor

100. Tillträde: 2022-10-01 eller enligt överenskommelse Visstidsanställning till