arbetsgivarverket.se

Jobba Statligt

1-3 Doktorander i kulturgeografi och ekonomisk geografi

 • Ort

  Lund

 • Yrkesroll

  Doktorand

 • Anställning

  Heltid, 6 månader eller längre

 • Lön

  Fast månads- vecko- eller timlön

 • Publicerad

  17 december

 • Sök jobbet senast

  31 januari

Om jobbet

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och 7 400 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 55 anställda, 400 helårsstudenter och ett 25 tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Geografi är Lunds universitets högst rankade ämnesområde enligt QS internationella ranking 2018 och placerar sig på plats 16 i världen och på första plats i Norden. De senaste decennierna har institutionen varit mycket framgångsrik i konkurrensen om såväl fakultetsmedel som externa forskningsanslag.

I tillägg till de många nationella och internationella samarbeten och nätverk som etablerats har institutionen nära kopplingar till ett brett spektrum av institutioner vid Lunds universitet liksom till specialiserade centrumbildningar som CIRCLE och LUCSUS. Centrala forsknings-och undervisningsområden områden är bl.a. ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi och urban och social geografi samt GIS. Institutionen bedriver sin verksamhet i moderna lokaler i centrala Lund.

Arbetsuppgifter:

Forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi omfattar 240 ho¨gskolepoa¨ng, vilket motsvarar fyra års heltidsstudier.

Utbildningen avslutas med att doktoranden fo¨rsvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som ansta¨lls som doktorand skall a¨gna sig åt sin egen forskarutbildning. Besta¨mmelser om ansta¨llning som doktorand finns i Ho¨gskolefo¨rordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden fo¨rva¨ntas att aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljo¨n vid institutionen samt bo¨r ra¨kna med tja¨nstgo¨ring med fra¨mst undervisning pa° ho¨gst 20 procent.

Forskningen skall bedrivas inom kulturgeografi och ekonomisk geografi och med fo¨rdel ansluta till na°got av de forskningsområden som bedrivs vid institutionen (fo¨r vidare information se: www.keg.lu.se). Ansta¨llningen fo¨rutsa¨tter att innehavaren antas som forskarstuderande i kulturgeografi och ekonomisk geografi. Information om forskarutbildningen i kulturgeografi och ekonomisk geografi finns på https:// www.keg.lu.se/forskning/forskarutbildning/doktorandutbildning-i-samhallsgeografi

Beho¨righet:
Grundla¨ggande beho¨righet till utbildning på forskarnivå har den som har:
 • Avlagt examen på avancerad nivå
 • Fullgjort kursfordringar om minst 240 ho¨gskolepoa¨ng, varav minst 60 ho¨gskolepoa¨ng på avancerad nivå
 • Eller på na°got annat sa¨tt inom eller utom landet fo¨rva¨rvat i huvudsak motsvarande kunskaper.
Sa¨rskild beho¨righet fo¨r tilltra¨de till forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi har den som avlagt examen på avancerad nivå i kulturgeografi och ekonomisk geografi eller på något annat sa¨tt inom eller utom landet fo¨rva¨rvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen skall innehålla sja¨lvsta¨ndiga arbeten omfattande minst 30 ho¨gskolepoa¨ng eller motsvarande, varav ha¨lften på avancerad nivå. Vidare skall den so¨kande beha¨rska engelska i tal och skrift motsvarande engelska B vid svenska gymnasiet.

Bedo¨mningsgrund:
Besta¨mmelser fo¨r ansta¨llning som doktorand återfinns i fo¨rordning SFS 1998:80. Som innehavare får enbart fo¨rordnas den som a¨r antagen till utbildning på forskarnivå. Vid tillsa¨ttning skall avseende fra¨mst fa¨stas vid graden av fo¨rmåga att tillgodogo¨ra sig forskarutbildningen. Redogo¨relse fo¨r forskningsintresse i relation till institutionens forskningsprofil samt tidigare uppsatser och publicerat material a¨r viktiga dokument fo¨r att bedo¨ma denna fo¨rmåga. Fo¨rmåga att uttrycka sig i tal och skrift på engelska a¨r av stor vikt.

Fo¨rutom skyldighet att a¨gna sig åt egen forskarutbildning kan innehavaren åla¨ggas att fullgo¨ra tja¨nstgo¨ring som avser utbildning, forskning och administrativt arbete enligt sa¨rskilda besta¨mmelser i fo¨rordningen.

Anso¨kan:
Anso¨kan ska inneha°lla:
 • Meritfo¨rteckning som visar beho¨righet fo¨r forskarutbildning i kulturgeografi och ekonomisk geografi
 • Examensbevis och betyg
 • Uppsatser, motsvarande sammanlagt 30 ho¨gskolepoa¨ng, på kandidatnivå eller avancerad nivå i kulturgeografi/ekonomisk geografi eller a¨mne som bedo¨ms som likva¨rdigt
 • Kortfattad forskningsplan (max 2000 ord/4 sidor). Planen ska tydligt beskriva hur den planerade forskningen anknyter till ämnet kulturgeografi/ekonomisk geografi
 • O¨vriga skrifter eller meriter som a¨r relevanta fo¨r ansta¨llningen.
Anso¨kan skall vara på engelska 

Villkor:

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Kontaktpersoner

Agnes Andersson Djurfeldt, prefekt

046 222 8423, agnes.andersson_djurfeldt@keg.lu.se


Tomas Germundsson, studierektor forskarutbildning

046 222 8421, tomas.germundsson@keg.lu.se