Vad behöver du göra?

Vad behöver du göra för att vara en tydlig arbetsgivare? Här ger vi några exempel på vilka grundförutsättningar som bör vara uppfyllda för att du ska vara en tydlig arbetsgivare med möjlighet att tillämpa arbetsgivarpolitiken utifrån verksamhetens bästa.

Ansvar och befogenheter

Vilka beslut har du rätt att fatta och vilket ansvar har du för verksamhetens ekonomiska och personella resurser? Du behöver veta vilket ansvar och vilka befogenheter du har som arbetsgivarföreträdare. Som arbetsgivarföreträdare är det viktigt att du förstår grunderna för fattade beslut, tillämpar besluten lojalt och kan förklara för dina medarbetare varför besluten ser ut som de gör.

I ditt dagliga arbete agerar du för verksamhetens bästa. Du har därmed ett naturligt ansvar för verksamhetens behov av såväl kortsiktig som långsiktig kompetensförsörjning, det vill säga att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare. Du tillämpar och utvecklar också myndighetens arbetsgivarpolitik tillsammans med medarbetarna.

Mål och verksamhetsstrategi

Arbetsgivarpolitiken utgör en del av myndighetens strategi för att nå verksamhetsmålen. Det innebär bland annat att i samband med verksamhetsplaneringen se över och konstatera vilken kompetens och vilka övriga arbetsgivarpolitiska förutsättningar som behövs för att kunna utveckla verksamheten i rätt riktning. I dialog med medarbetarna stämmer du av innehållet i uppdrag och mål inklusive tid och resurser. Detta är en förutsättning för att dina medarbetare ska kunna förstå på vilket sätt de kan bidra till verksamhetens mål. Det är också grunden för en diskussion kring hur medarbetarens

Stöd, kunskap och engagemang

Du behöver såväl kunskap som stöd och ledningens engagemang för att kunna prioritera och agera som arbetsgivare. Det kan handla om att efterfråga ett tydligt uppdrag av din chef, att utveckla ditt ledarskap, att få hjälp av HR/personalfunktionen i enskilda frågor eller att få kompetensutveckling i lagar och avtal.

Arbetsgivarsamverkan

Arbetsgivarrollen innebär att aktivt vara med och påverka hur arbetsgivarpolitiken formas på myndigheten. För att du som chef ska kunna vara delaktig och påverka utformningen av arbetsgivarpolitiken på din myndighet behövs olika former av samverkan och en aktiv dialog mellan ledningen, HR/personalfunktionen, chefskollegor och medarbetare om hur arbetsgivarpolitiken kan utvecklas. Saknar myndigheten nätverk för detta kan du och dina kollegor själva skapa nya i syfte att främja samverkan över enhets- och avdelningsgränser.

Dialogen som arbetssätt

En förutsättning för att arbetsgivarrollen ska vara tydlig är att du som chef kontinuerligt stämmer av att du och dina medarbetare har en gemensam uppfattning om verksamhetens uppdrag, mål, behov och förutsättningar. Det är i sig en förutsättning för medarbetarnas engagemang och delaktighet. Därför är det viktigt att du har en ständigt pågående dialog med dina medarbetare om vad som ska åstadkommas, på vilket sätt och med vilka medel.

Dialogen mellan chef och medarbetare är ofta "vanliga samtal" om det omedelbara uppdraget/arbetet och hur det utförs. Men, dialog kan också betyda "samverkan" som har sin grund i ett lokalt samverkansavtal. Ett samverkansavtal ersätter reglerna i Lagen om medbestämmande i arbetslivet (MBL) om förhandling med de fackliga motparterna före arbetsgivarens beslut i viktiga frågor som rör verksamheten eller enskilda medarbetare.

Genom samverkan kan medarbetarna bidra till en effektivare verksamhet och bättre arbetsmiljö. Genom samverkan får medarbetarna möjlighet att bidra i arbetet med att utveckla förslag istället för att, genom sina fackliga organisationer, reagera på färdiga förslag. De centrala parterna är överens om att samverkan är en metod för att nå verksamhetsmålen. Båda formerna av dialog syftar till att tillvarata medarbetarnas engagemang och kompetens och göra dem delaktiga i verksamhetsutvecklingen.

Chefens roll

Chefens roll som arbetsgivare omfattar att vara företrädare för hela verksamheten och bärare av arbetsgivarpolitiken i relation till medarbetarna och deras företrädare. I rollen ingår att ta ansvar för att medverka i utvecklingen av arbetsgivarpolitiken.