Arbetsgivarrollen

Statliga myndigheter står dagligen inför utmaningar när det gäller att upprätthålla och utveckla verksamhetens kvalitet och effektivitet. Det här ställer stora krav både på dig som chef och på dina medarbetare. För att åstadkomma goda arbetsresultat är det viktigt att ha en tydlig arbetsgivarroll och ett väl utvecklat chefs- och ledarskap.

När du antar utmaningen att ta ett chefsuppdrag inom staten, förväntas du ta ansvar för din verksamhet, men också ha en helhetssyn och se till myndighetens bästa.

Du ska företräda arbetsgivaren och vara en god ledare. Genom att leda, styra och utveckla verksamheten - utifrån ekonomiska ramar och befintligt regelverk - möjliggör du att verksamheten når de mål som myndighetsledningen fastställt.

De statliga verksamheterna är kunskapsintensiva och uppdraget ofta komplext. Dina medarbetare har god kompetens med krav på både självbestämmande och frihet i arbetet. Det ställs därför stora krav på att du som arbetsgivare kan skapa samklang mellan uppdraget, verksamhetens behov och medarbetarnas synsätt, kunskap och erfarenheter.

Som arbetsgivare behöver du därför fundera över ett antal frågor av såväl myndighetsövergripande karaktär som mer verksamhetsnära.

Några myndighetsövergripande frågor som kan vara bra att reflektera över är:

  • Vilka är myndighetens viktigaste arbetsgivarpolitiska frågor?
  • Vilka styrdokument är viktiga att känna till som chef och medarbetare?
  • Hur påverkar arbetsgivarpolitiken och styrdokumenten verksamheten och vilka krav ställer den på dig som chef och dina medarbetare?
  • Hur gör du arbetsgivarpolitiken känd för medarbetarna och på vilket sätt säkerställer du att ni har en gemensam tolkning?
  • Hur ser ansvarsfördelningen ut mellan ledning, chefer och HR/personalfunktion?

Exempel på några mer verksamhetsnära frågor att fundera kring är följande:

  • Hur kommunicerar du att det är medarbetarnas arbetsresultat som påverkar lönen?
  • Hur skulle en mer flexibel anpassning av arbetstiden gynna verksamheten?
  • På vilket sätt skulle en kartläggning av dina medarbetares kompetens i förhållande till verksamhetens behov vara till hjälp för dig vid extern och intern rekrytering?
  • Hur säkerställer du att medarbetarnas behov av information och stöd tillgodoses i samband med förändringar?
  • På vilket sätt involverar du medarbetarna och gör dem delaktiga i dina beslut?

Hur du hanterar dessa och liknande frågor beror på vilka befogenheter du har som chef och vilken arbetsgivarpolitik din myndighet driver när det till exempel gäller arbetstid, rekrytering, samverkan och lönesättning. Hur arbetsgivarpolitiken på din myndighet är utformad beror i sin tur på de ställningstaganden som är gemensamma för staten.

Arbetsgivarpolitiken...

... anger de normer och värderingar som styr hur myndighetens chefer agerar i egenskap av arbetsgivare gentemot medarbetarna och deras företrädare.

Chefens roll

Chefens roll som arbetsgivare omfattar att vara företrädare för hela verksamheten och bärare av arbetsgivarpolitiken i relation till medarbetarna och deras företrädare. I rollen ingår att ta ansvar för att medverka i utvecklingen av arbetsgivarpolitiken.