Arbetsgivarpolitik

Myndigheten och den verksamhet du ansvarar för ska tjäna medborgarnas behov och intressen. Medborgarna förväntar sig god service och att verksamheten är effektiv och rättssäker. Kraven som ställs på de statliga arbetsgivarna innebär utmaningar som kräver en aktiv arbetsgivarpolitik. Men, vad är arbetsgivarpolitik?

Arbetsgivarpolitiken är de gemensamma ståndpunkter och riktlinjer som chefer i sin arbetsgivarroll tillsammans har bestämt för myndigheten eller som beslutats på nationell nivå. Arbetsgivarpolitiken är vägledande för hur chefen leder, styr och utvecklar verksamheten.

Arbetsgivarpolitiken påverkar:

  • de centrala och lokala kollektivavtalsförhandlingarna,
  • relationen till medarbetarna och de fackliga företrädarna,
  • arbetet med kompetensförsörjningen och
  • intressebevakningen av arbetsgivarpolitiska frågor.

Arbetsgivarpolitiken ger förutsättningarna för hur arbetet kan organiseras och vilka anställningsvillkor som kan erbjudas. Hur arbetsgivarpolitiken kommer till uttryck, konkretiseras, utvecklas och genomförs på din myndighet är avgörande för om du har möjlighet att attrahera nya medarbetare med den kompetens som verksamheten behöver. En god arbetsgivarpolitik ger dig möjlighet att utveckla medarbetarnas kompetens och skapa arbetsvillkor som gör att de utvecklas samtidigt som verksamheten förändras, utvecklas och ställer nya krav.

För att arbetsgivarpolitiken ska fungera som ett stöd för dig som chef i din relation till medarbetarna är det viktigt att ständigt pröva och utveckla arbetsgivarpolitiken i takt med verksamhetens utveckling.

Arbetsgivarpolitiken...

... anger de normer och värderingar som styr hur myndighetens chefer agerar i egenskap av arbetsgivare gentemot medarbetarna och deras företrädare.