Historik

Det partsgemensamma klassificeringssystemet BESTA infördes i staten 2004. År 2006 och 2009 gjordes mindre förändringar, då man förde in nya arbetsområden. För att behålla god kvalitet i systemet lanserades en reviderad BESTA 2016.

Ett större översynsarbete genomfördes 2014-2016, uppdraget var att se över arbetsområden, grupperingsnivåer och tillhörande beskrivningar. Framförallt med fokus på att modernisera texter, översynen ledde även till att två nya arbetsområden tillkom och ett flertal arbetsuppgifter bytte arbetsområde.

Förändringar i och med reviderad BESTA 2016

  • Modernisering av texter där detta varit efterfrågat.
  • I reviderad BESTA beskrivs enbart icke chefers arbetsuppgifter i arbetsinnehåll och arbetsområdenas grupperingsnivåer. I ensningsarbetet har texter som beskriver chefsarbetsuppgifter tagits bort.
  • För att stärka de generella nivåbeskrivningarna och ge mer vägledning har vi lagt en inledande mening till varje nivå.
  • Arbetsområde 10 Samhällsadministrativt planerings-, förhandlings- och utredningsarbete, 11 Utrednings-, inspektions- och tillsynsarbete med allmänrättslig inriktning, 12 Juridiskt utredningsarbete: En stor ensning har gjorts bland de allmäninriktade arbetsområden som återfinns på de flesta verksamheterna inom staten genom tydligare gränsdragningar och flytt av verksamhetsinternt arbete till andra arbetsområden.
  • IT-arbete beskrevs inte bra i tidigare version av BESTA, därför har IT-arbete delats upp i två arbetsområden: 45 IT Drift, underhåll och support och 46 IT Systemutveckling och systemförvaltning
  • Arbetsområde 53 Internadministrativt arbete är moderniserat och påfyllt med en ny kategori arbetsuppgifter inom verksamhetsutveckling inklusive verksamhetscontroller och har därmed bytt namn till Internt stöd-, utvecklings- och administrativt arbete.
  • Ett nytt arbetsområde, 13 Kund- och medborgarservice, har tillkommit för att ringa in en grupp arbetsuppgifter som inte tidigare har haft ett eget arbetsområde.
  • Tillsyn finns inom ett flertal arbetsområden. Dessa har gåtts igenom och en insats för ökad tydlighet har gjorts.

Den centrala partsgemensamma arbetsgruppen, Tekniska gruppen, är tacksam för att så många har deltagit i arbetet med stort engagemang och bra synpunkter.