190429 Ny klassificering av chefer

Under 2018 har en partsgemensam översyn av klassificering av chefer genomförts och i februari 2019 lanserades den nya klassificeringen.

Den nya klassificeringen av chefer i BESTA ska implementeras till insamlingen av lönestatistiken i september 2019. Detta innebär att Arbetsgivarverket kommer att publicera statistik avseende chefer i december 2019.

Du kan redan nu klassificera chefer enligt den nya modellen, men observera att Analyskraft kommer att kunna hantera registerfiler med nya BESTA-kodningen först i mitten av september.

Den partsgemensamma lönestatistiken inom det statliga avtalsområdet baserar sig på klassificerings­systemet BESTA, befattningsgruppering för statistik i staten.

Statistiken möjliggör bland annat löneanalyser av arbeten i den egna verksamheten och hur lönebilden för den egna verksamheten förhåller sig till andra verksamheter i staten. Statistik produceras emellertid inte för chefer då nuvarande klassificering inte görs tillräckligt enhetligt.

Bokstäver ersätter siffror för chefer

Mot bakgrund av att centrala parter i staten är ense om ambitionen att även åstadkomma lönestatistik för chefer, har nuvarande klassificeringen av chef varit föremål för en partsgemensam översyn.

Översynen har resulterat i förändringar vad avser position 3 i BESTA-strängen. De tidigare grupperingsnivåerna 3, 4, 5 och 6 för chefer ersätts med nivåerna A, Q, B och C enligt matris nedan. Någon förändring av position 4 sker dock inte.

Bild: matris över klassificeringen av chefer.

A Högre chef. Chef direkt underställd myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över chefer.
Q Högre chef. Chef direkt under myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över medarbetare.
B Mellanchef. Chef underställd annan chef än myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över chefer.
C Första linjens chef. Chef underställd annan chef än myndighetschefen (eller motsvarande). Är chef över medarbetare.

Som förtydligande till den nya klassificeringen av chefer gäller att:

  • I BESTA definieras chef som en befattning som innebär formellt personalansvar tillsammans med ansvar och befogenhet att planera och leda myndighetens verksamhet på aktuell nivå.
  • Större myndigheter kan ha flera chefsnivåer som ska klassificeras i nivå B.
  • Klassificering behöver inte ske i alla nivåer. Exempelvis kan en myndighet endast ha chefer som klassificeras i nivå A eller C och en annan myndighet endast ha chefer som klassificeras i Q, ofta avhängigt dess storlek och/eller organisationsstruktur.
  • Chefer ska fortfarande klassificeras per arbetsområde. Valet av arbetsområde styrs av vilket arbetsområde merparten av chefens medarbetare tillhör.
  • Myndighetschef eller motsvarande ska klassificeras med koden 100 000 000.