Inom vilket arbetsområde ska administrativa chefer, förvaltningschefer och stabschefer klassificeras?

Administrativa chefer, förvaltningschefer och stabschefer ska klassificeras inom arbetsområde 48 – Ekonomiarbete. Det som är gemensamt för ovannämnda chefer är att de ofta är chefer över personer som har arbetsuppgifter inom ett flertal arbetsområden som är kopplade till stödkompetens. Eftersom medarbetarna har stor spridningen av arbetsuppgifter kan det vara svårt att avgöra vilket arbetsområde som chefen ska klassificeras inom, vilket har lett till att klassificeringen av dessa chefer blivit väldigt olika. Därför har beslut tagit som att administrativa chefer, förvaltningschefer och stabschefer ska klassificeras i arbetsområde 48, för att göra klassificeringen mer enhetlig