Samverkan för utveckling – stöd för chefer i ett modernt ledarskap

Skriften redogör för hur chefer kan arbeta utifrån det centrala samverkansavtalet med att ta tillvara medarbetarnas kunskaper och vilja att bidra till utvecklingen av verksamheten.