Inkluderande synsätt - exempel från åtta myndigheter

I en ständigt föränderlig omvärld, med förändrade uppdrag och ökad konkurrens om kompetens, är en långsiktig, systematisk kompetensförsörjning avgörande för alla arbetsgivare. Genom att med ett inkluderande synsätt attrahera, rekrytera, utveckla och behålla rätt kompetens, såväl på kort som på längre sikt, rustar vi våra verksamheter för att bättre klara de utmaningar de ställs inför.

Denna inspirationsskrift beskriver konkreta inkluderande åtgärder och bygger på intervjuer som Arbetsgivarverkets kansli genomfört med åtta medlemschefer. Samtliga medlemschefer arbetar i linje med de tankar kring ledarskap, organisationskultur och kompetensförsörjning som finns i "Inkluderande synsätt – en strategi för mångfald i staten".

Pris: 0 kr/st