Utländsk bakgrund i staten 2018

Andelen anställda med utländsk bakgrund i staten fortsätter att öka. År 2018 hade 19,2 procent av de statsanställda utländsk bakgrund vilket är en ökning med 0,6 procentenheter från 18,6 procent år 2017.

Ett av regeringens delmål för de statliga arbetsgivarna är att andelen anställda i staten med utländsk bakgrund ska öka på alla nivåer. Att de statsanställda avspeglar befolkningens sammansättning har betydelse för legitimiteten och allmänhetens förtroende för den statliga förvaltningen. Att följa utvecklingen är därför av stor vikt både ur ett verksamhetsperspektiv och som ett led i uppföljningen av den statliga ar-betsgivarpolitiken.

Senaste statistiken för Utländsk bakgrund, 2019, finns nu här.