Partsgemensam utvärdering av RALS-T (2014)

När Arbetsgivarverket och Saco-S 2010 slöt tillsvidareavtalet RALS-T enades man samtidigt om att genomföra en partsgemensam utvärdering av avtalet vartannat år avseende dels löneutveckling och lönebild, dels den lokala lönebildningsprocessen. En första utvärdering genomfördes 2012.

Denna rapport är den andra partsgemensamma utvärderingen av tillsvidareavtalet RALS-T. Nytt i denna utvärdering är att den även tar upp vissa lönebildningsfrågor för universitets- och högskoleområdet samt tillämpningen av de möjligheter till enskilda överenskommelser som är unika för RALS-T.