Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en uppdaterad prognos för år 2019

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn genomförs av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Arbetsgivarverket

Syftet med Konjunkturbarometern är att ge snabb och framåtblickande information om kompetensförsörjningen och den ekonomiska situationen hos Arbetsgivarverkets medlemmar. För att kunna sätta barometerundersökningens resultat i relation till hur omvärlden utvecklas ges en beskrivning av den makroekonomiska utvecklingen och statsförvaltningens ekonomiska förutsättningar.

Enkäten genomförs en gång på våren och en gång på hösten. På hösten bedömer medlemmarna utvecklingen för kompetensförsörjning och ekonomi för kommande år i förhållande till både innevarande och föregående år. Under våren revideras prognosen för innevarande år och föregående års utfall presenteras.

Undersökningen genomfördes under april och maj 2019. I vårens undersökning svarade 75 procent av medlemmarna, vilket representerar 78 procent av de anställda.