Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en uppdaterad prognos för 2020

Enkäten till Konjunkturbarometern för den statliga sektorn genomförs av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Arbetsgivarverket.

Syftet med Konjunkturbarometern är att ge en snabb och framåtblickande information om kompetensförsörjningen och den ekonomiska situationen hos Arbetsgivarverkets medlemmar. För att kunna sätta barometerundersökningens resultat i relation till hur omvärlden utvecklas ges i rapporten en beskrivning av den makroekonomiska utvecklingen och statsförvaltningens ekonomiska förutsättningar.

Enkäten genomförs en gång på våren och en gång på hösten. På hösten bedömer medlemmarna utvecklingen för kompetensförsörjning och ekonomi för kommande år både i förhållande till innevarande och föregående år. Under våren revideras prognosen för innevarande år och föregående års utfall presenteras.

Undersökningen genomfördes under april och maj 2020. I vårens undersökning svarade 72 procent av medlemmarna, vilket representerar 79 procent av de anställda.