Konjunkturbarometern för den statliga sektorn - en prognos för 2020

Konjunkturbarometern för den statliga sektorn genomförs av Konjunkturinstitutet på uppdrag av Arbetsgivarverket.

Syftet med Konjunkturbarometern är att ge snabb och framåtblickande information om kompetensförsörjningen och den ekonomiska situationen hos Arbetsgivarverkets medlemmar. För att kunna sätta barometerundersökningens resultat i relation till hur omvärlden utvecklas ges en beskrivning av den makroekonomiska utvecklingen och statsförvaltningens ekonomiska förutsättningar.

Enkäten genomförs en gång på våren och en gång på hösten. På hösten bedömer medlemmarna utvecklingen för kompetensförsörjning och ekonomi för kommande år i förhållande till både innevarande och föregående år. Under våren revideras prognosen för innevarande år och föregående års utfall presenteras.

Undersökningen genomfördes under oktober och november 2019. I höstens undersökning svarade 73 procent av medlemmarna, vilket representerar 68 procent av de anställda.