Den ökande sjukfrånvaron - en studie av det statliga avtalsområdet 2006-2015

Sjukfrånvaron i samhället har ökat stadigt sedan 2011. Ökningen beror både på att ohälsan ökar men också på regeländringar inom socialförsäkringen. Det är dock ingen enskild faktor som ensam kan förklara förändringen i sjukfrånvaro. Sjukfrånvaron har ökat inom alla arbetsmarknadens sektorer.

2015 var sjukfrånvaron inom det statliga avtalsområdet 3,8 procent. Det är den längre sjukfrånvaron som står för den största ökningen. Långtidssjukfrånvaron var 2015 drygt 61 procent som andel av den totala sjukfrånvaron.

Inom det statliga avtalsområdet är det kvinnor i åldern 40-59 år som inte är chefer som har högst sjukfrånvaro. Dessa kvinnor har framför allt arbetsuppgifter inom områdena Socialt och kurativt arbete, Arbetsförmedling samt Kriminalvårdsarbete och arbetsuppgifterna återfinns på lägre grupperingsnivåer. Av faktorerna kön, ålder, chef, arbetsområde samt grupperingsnivå är det arbetsområde som verkar påverka sjukfrånvaron mest.