Partsgemensamma organ

På den här sidan kan du läsa mer om de partsgemensamma organen Samarbetsrådet, Samarbetskommittén, Partsrådet, Trygghetsstiftelsen, Kåpan pensioner försäkringsförening och PSA-nämnden.

Samarbetsrådet

Samarbetsrådet verkar för att underlätta förverkligandet på lokal nivå av de centrala parternas överenskommelser i ramavtalen. Arbetsgivaren och den lokala arbetstagarorganisationen kan tillsammans få råd från Samarbetsrådet om tillämpningen av ramavtalen.

Verksamheten i Samarbetsrådet omfattar stöd till lokala parter såsom information, utbildning och erfarenhetsspridning samt metodstöd utifrån lokala parters behov. Även intressetvister mellan lokala parter kan behandlas av Samarbetsrådet. Rådet tar dock inte över förhandlingsansvaret från de lokala parterna, utan förmedlar uppfattningar och erfarenheter som kan underlätta för de lokala parterna att hitta verksamhetsanpassade lösningar. Samarbetsrådet följer också upp att den lokala avtalstillämpningen är i enlighet med intentionerna i de centrala avtalen.

Samarbetsrådet består av 16 ledamöter. Förutom representanter för de centrala parterna ingår också företrädare för ett antal myndigheter. Rådet utser bland ledamöterna ordförande och vice ordförande. Samarbetsrådet utser inom sig ett arbetsutskott bestående av tre ledamöter från arbetsgivarsidan och en var från varje arbetstagarorganisation. Utskottet ska bereda ärenden för behandling i rådet. Arbetsgivarverket tillhandahåller kanslistöd åt Samarbetsrådet. Samarbetsrådet inrättades i samband med att Samarbetsavtalet för det statliga området slöts.

Samarbetskommittén

Samarbetskommitténs uppgift är att främja konstruktiva centrala förhandlingar. Kommittén ska övervaka förhandlingsprocessen och kan till exempel besluta om att opartiska rådgivare ska gå in som medlare mellan parterna och skjuta upp en varslad stridsåtgärd.

Om parterna inte kan enas om en tidsplan för de centrala förhandlingarna ska Samarbetskommittén fastställa tidsplanen.

När en part begär medling ska Samarbetskommittén utse en eller flera opartiska rådgivare med uppgift att medla mellan parterna. Samarbetskommittén kan också hänskjuta en förhandlingsfråga till medling.

Om en part varslat om stridsåtgärder kan Samarbetskommittén kräva fortsatt medling och skjuta upp varslade stridsåtgärder till dess den bedömer att alla möjligheter till en förhandlingslösning är slutligt uttömda, dock längst i fjorton kalenderdagar.

Samarbetskommittén består av åtta ledamöter med personlig ersättare. Sex av ledamöterna representerar parterna. Parterna utser därutöver gemensamt två opartiska ledamöter, varav en är ordförande och en vice ordförande i kommittén. Samarbetskommittén inrättades i samband med att Samarbetsavtalet för det statliga området slöts.

Partsrådet

Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet (Partsrådet) är en ideell förening vars medlemmar är Arbetsgivarverket, OFR/S,P,O, Saco-S och Seko. Föreningen bildades redan 1993 under namnet Utvecklingsrådet för den statliga sektorn. Genom en överenskommelse i 2007 års avtalsrörelse har verksamhetens inriktning förändrats med en tydligare koppling till parternas kärnfrågor och därmed har också namnbytet till Rådet för partsgemensamt stöd inom det statliga avtalsområdet skett.

Verksamheten bedrivs inom sakområden (arbetsområden) som bestäms av de centrala parterna i kollektivavtal. Partsrådet ger stöd till lokala parter inom dessa arbetsområden. Arbetsområdena kommer att variera över tiden beroende på vilka områden de centrala parterna prioriterar. Verksamheten leds av en styrelse som består av sex företrädare för Partsrådets medlemmar, det vill säga de centrala parterna. Arbetsgivarverket utser tre ledamöter varav en är ordförande. OFR/S,P,O, Saco-S och Seko utser var sin ledamot varav en är vice ordförande. Varje ledamot har en personlig ersättare. Partsrådet har också ett representantskap som består av trettio ledamöter. Femton av dessa utses av arbetsgivarsidan och varje arbetstagarorganisation utser fem representanter vardera. Ett litet kansli finns för stöd, information och samordning av verksamheten.

Trygghetsstiftelsen

Trygghetsstiftelsen hjälper personer som blivit uppsagda på grund av förändringar och besparingar inom den statliga sektorn och ger myndigheten råd och stöd i omställningsprocessen. Den hjälp som stiftelsen ger utgår från riktlinjerna i Avtal om omställning.

Trygghetsstiftelsen är en kollektivavtalsstiftelse som bildats av parterna på det statliga avtalsområdet. På arbetsgivarsidan Arbetsgivarverket, på arbetstagarsidan Saco-S, OFR/S,P,O och Seko. Dess arbete leds av en styrelse med sex ledamöter. Regeringen utser tre ledamöter och tre personliga ersättare på arbetsgivarsidan. Varje central arbetstagarorganisation utser en ledamot och en personlig ersättare. Regeringen utser en av ledamöterna till ordförande. De centrala arbetstagarorganisationerna utser gemensamt en av ledamöterna till vice ordförande.

Stiftelsens verksamhet finansieras genom en avgift som myndigheterna betalar och som parterna enats om – men kostnaderna för samtliga förmåner i Avtal om omställning täcks inte av denna avgift.

Kåpan pensioner försäkringsförening

Kåpan pensioner förvaltar avgiftsbestämda tjänstepensioner för statligt anställda. Verksamheten bygger på pensionsavtalen PA-91 och PA 03. Enligt dessa avtal ska arbetsgivarna betala vissa pensionspremier för sina anställda.

Kåpan pensioner är en försäkringsförening som har bildats av parterna på det statliga avtalsområdet. Föreningens arbete leds av en styrelse med sex ledamöter, tre från arbetsgivarsidan och tre från arbetstagarsidan samt sex personliga ersättare. Ledamöterna utses av Kåpan pensioners överstyrelse efter förslag från parterna. Överstyrelsen är Kåpan pensioners högsta beslutande organ och består av femton ledamöter och personliga ersättare för arbetsgivarsidan och femton ledamöter och personliga ersättare från arbetstagarsidan.

PSA-nämnden

PSA-nämnden har inrättats av parterna på det statliga avtalsområdet för att pröva frågor om ersättning enligt Avtal om ersättning vid personskada (PSA).

Nämnden har sex ledamöter varav tre utses av Arbetsgivarverket och en av varje arbetstagarpart, Saco-S, OFR/S,P,O och Seko. Varje ledamot har en personlig ersättare. PSA-nämnden anlitar AFA Trygghetsförsäkring för personskaderegleringen.